Paradione


Sanofi-Aventis | Paradione (Medication)


Desc:

Ang Paradione/paramethadione ay ginagamit upang gamutin ang mga sakit na seizures. Kunin na may pagkain o gatas kapag sumakit ang iyong tiyan. Kunin ang gamot na ito sa kung ano ang ipinatnubay. Huwag itigil ang pagkuha nitong gamot bigla ng walang pagkonsulta sa iyong doktor dahil maaaring ikaw ay magkaseizure. Ito ay napakahalagang kunin ang lahat ng dosis sa tamang oras para panatiliin ang antas ng paggamot sa iyong dugo na manatili. Kunin ang dosis ng pantay na puwang sa boung araw at gabi. ...

Side Effect:

Ang Paradione ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo. Gumamit ng matinding pagiingat kapag may ginagawang mga gawain na kinakailangan ng pagkamaalerto. Ang iba pang mga epekto ay kabilang ang pagsakit ng tiyan, kawalang gana kumain, sakit sa ulo, iritasyon o matinding pagkapagod. Ang mga epektong ito ay mawawala kapag nasasanay na ang iyong katawan sa gamot. Ipaalam sa iyong doktor kung nagkaroon ka ng:mga seizure, malabong paningin, lagnat, hapdi sa lalamunan, hindi pangkaraniwang pagdurugo o sugat, malamya, pantal sa balat. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang:mga problema sa atay, problema sa bato, mga karamdaman sa mata, mga karamdaman sa dugo, anumang mga alerhiya. Ang gamot na ito ay maaaring makadagdag ng pagkasensitibo mo sa araw. Iwasan ang matagal na pagkalantad sa araw. Magsout ng sunscreen at pamproteksiyong damit kapag nasa labas. Ang Paradione ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo at pagkaantok. Kapag naranas mo ang pagkahilo o antok, iwasan ang mga aktibidad na ito. Huwag uminom ng alak habang gumagamit ng gamot na ito. Ang alak ay maaaring maging sanhi ng malalim na pagtulog o pagkamaantukin. Maaari rin nitong madagdag ang panganib sa pagkakaroon ng mga seizure. Gumamit ng matinding pag iingat habang nagmamaneho, nag oopera ng mga makinarya, o paggawa ng iba pang mga mapanganib na aktibidad. Iwasan ang pagbilad sa araw. Ang Paradione ay maaaring makadagdag ng pagiging sensitibo mo sa araw. Gumamit ng sunscreen at magsout ng mga pamproteksyong damit kapag hindi maiiwasan ang paglantad sa araw. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inererekumenda na gamitin ang Paradione ng walang payo ng iyong doktor. ...