Parcopa


Schwarz Pharma | Parcopa (Medication)


Desc:

Ang Parcopa/levodopa at carbidopa ay isang kombinasyon na gamot na ginagamit upang gamutin ang mga sintomas ng Parkinson's disease o mga sintomas na katulad ng Parkinson (hal. , pagkalog, paninigas, nahihirapang gumalaw). Ang Carbidopa ay pinipigilan ang pagkasira ng levodopa sa daluyan ng dugo para mas maraming levodopa ang makakapasok sa utak. Maaari nitong mabawasan ang ilan sa mga epekto ng levodopa tulad ng pagduwal at pagsusuka, at maaari rin nitong payagan ng iyong doktor na dagdagan ang iyong dosis ng levodopa nang mas mabilis upang makahanap ng mas maayos na dosis para sa iyo. Naisipan na ang Parkinson's disease ay sanhi ng masyadong maliit ng isang natural na nagaganap na sangkap (dopamine) sa utak. Ang Levodopa ay nagiging dopamine sa utak, na tumutulong upang makontrol ang paggalaw. ...

Side Effect:

Humingi kaagad ng atensyong medikal kung ang alinman sa mga bihira lamang, ngunit napakaseryosong mga epekto na naganap:sakit sa dibdib, mga seizure, pagsusuka na mukhang mga coffee grounds, maitim/matagal na pagdumi ng tao. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga madalang ngunit napaka seryosong epekto na naganap:madaling dumudugo/magkasugat, palatandaan ng mga impeksyon (hal. lagnat, paulit-ulit na namamagang lalamunan), pangingiliti ng mga kamay/paa, pagbabago ng paningin (hal. , malabo/dobleng paningin). Pagkahilo, pagduwal, pagsusuka, problema sa pagtulog, at sakit ng ulo ay maaaring mangyari. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay nananatili o lumalala, ipaalam kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Parcopa, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo na sa:mga karamdaman sa pagdurugo, mga problema sa paghinga (hal. , hika, empysema), tiyak na mga problema sa mata (wide-angle glaucoma), mga problema sa puso o blood vessel (hal. , arrhythmias, atake sa puso, angina), sakit sa bato, sakit sa atay, pangkaisipan/pangkalooban na mga karamdaman (hal. , depresyon, schizophrenia), peptic ulcer, mga seizure. Ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo o maging sanhi ng malabong paningin. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto o malinaw na paningin hanggang sa sigurado ka na maaari mong maisagawa ang mga nasabing aktibidad nang ligtas. Iwasan ang mga inuming nakalalasing. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...