Parlodel


Novartis | Parlodel (Medication)


Desc:

Ang Parlodel ay ang isang pangalan ng bromocriptine na ginagamit upang gamutin ang ilang mga kundisyon na sanhi ng isang a hormonal imbalance kung saan mayroong labis na prolactin sa dugo o tinatawag na hyperprolactinemia. Kasama sa mga sintomas ang kakulangan ng pag-unlad na sekswal sa mga kabataan. Ang mga kababaihan ay maaaring hindi normal ang regla, pagkawala ng interes sa sex, hot flashes, infertility, o hindi inaasahang pagkakaroon ng gatas ng ina at pagtulo nito mula sa mga utong. Maaaring lumaki ang dibdib ng mga kalalakihan, nabawasan ang libido, nabawasan ang buhok sa mukha o pang-katawan, at pagkawala ng maumbok na kalamnan. Ang Parlodel ay ginagamit din upang gamutin ang mga karamdaman na ito kapag sanhi ito ng mga bukol sa utak na maaaring maglabas ng prolactin. Ginagamit ang Parlodel minsan kasabay ang operasyon o radiation sa pagpapagamot sa acromegaly, ito ay isang kondisyon na sanhi ng isang pituitary gland tumor na gumagawa ng labis na pagdami ng hormon. Ang Parlodel ay ginagamit din upang gamutin ang mga sintomas ng sakit na Parkinson’s disease, tulad ng paninigas, panginginig, muscle spasms, at mahinang kontrol sa kalamnan. ...

Side Effect:

May mga posibleng epekto na maaaring maransan pagkatapos gamitin ang gamot na ito tulad ng: pagduwal, paninigas ng dumi, pagkahilo, pag-aantok, pagkawala ng gana sa pagkain, pagsusuka, pagtatae, at sakit ng ulo. Sabihin kaagad sa iyong doctor kung ang alinman sa mga epektong ito ay mananatili o lumala. Naiulat ang pagkatulog ng walang nararamdamang pagka-antok sa oras ng mga normal na oras at Gawain tulad halimbawa ng pakikipag-usap sa telepono, o pagmamaneho. Nadagdagan ang iyong panganib sa paggamit ng alkohol o iba pang mga gamot na maaaring makapag-antok sa iyo. Posibleng mangyari ang hindi inaasahang biglaang pagbagsak ng presyon ng dugo. Ang epektong ito ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo, pagduwal, at pagkahilo. Ang isang pagbaba ng presyon ng dugo ay maaraing maranasan sa una mong pagsisimula ng gamot, kapag nadagdagan ang iyong dosis, o kapag bigla kang bumangon. Kung ang alinman sa mga hindi malamang ngunit seryosong epekto na nagaganap sabihin agad sa iyong doktor: sakit sa likod, malamig o bahagyang pagka-asul na mga daliri, pagbabago sa pag-iisip o emosyon tulad halimbawa ng depression, pagkalito, guni-guni, hindi mapakali, problema sa pagtulog, sabay ang paglabas ng tubig mula sa ilong, sakit ng tiyan, pamamaga ng mga binti o bukung-bukong o paa, pagbabago sa dami ng ihi, pamamanhid ng mga kamay o paa. Kung ang alinman sa mga bihirang ngunit napaka-seryosong epekto na naganap ay humingi ng agarang medikal na atensiyon: mahirap o masakit na paghinga, duguan o itim na stools, sakit sa dibdib, mabilis, hindi regular na pagpitik ng tibok ng puso, matindi o paulit-ulit na sakit ng ulo, seizure, mabagal na pagsasalita, kahinaan sa isang bahagi ng katawan, mga problema sa paningin tulad halimbawa ng malabo ang paningin, pagsusuka na parang mga dinurog ng kape. Bihira lang ang isang napaka-seryosong reaksyon ng alerdyi sa gamot na ito. ...

Precaution:

May mga posibleng epekto na maaaring maransan pagkatapos gamitin ang gamot na ito tulad ng: pagduwal, paninigas ng dumi, pagkahilo, pag-aantok, pagkawala ng gana sa pagkain, pagsusuka, pagtatae, at sakit ng ulo. Sabihin kaagad sa iyong doctor kung ang alinman sa mga epektong ito ay mananatili o lumala. Naiulat ang pagkatulog ng walang nararamdamang pagka-antok sa oras ng mga normal na oras at Gawain tulad halimbawa ng pakikipag-usap sa telepono, o pagmamaneho. Nadagdagan ang iyong panganib sa paggamit ng alkohol o iba pang mga gamot na maaaring makapag-antok sa iyo. Posibleng mangyari ang hindi inaasahang biglaang pagbagsak ng presyon ng dugo. Ang epektong ito ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo, pagduwal, at pagkahilo. Ang isang pagbaba ng presyon ng dugo ay maaraing maranasan sa una mong pagsisimula ng gamot, kapag nadagdagan ang iyong dosis, o kapag bigla kang bumangon. Kung ang alinman sa mga hindi malamang ngunit seryosong epekto na nagaganap sabihin agad sa iyong doktor: sakit sa likod, malamig o bahagyang pagka-asul na mga daliri, pagbabago sa pag-iisip o emosyon tulad halimbawa ng depression, pagkalito, guni-guni, hindi mapakali, problema sa pagtulog, sabay ang paglabas ng tubig mula sa ilong, sakit ng tiyan, pamamaga ng mga binti o bukung-bukong o paa, pagbabago sa dami ng ihi, pamamanhid ng mga kamay o paa. Kung ang alinman sa mga bihirang ngunit napaka-seryosong epekto na naganap ay humingi ng agarang medikal na atensiyon: mahirap o masakit na paghinga, duguan o itim na stools, sakit sa dibdib, mabilis, hindi regular na pagpitik ng tibok ng puso, matindi o paulit-ulit na sakit ng ulo, seizure, mabagal na pagsasalita, kahinaan sa isang bahagi ng katawan, mga problema sa paningin tulad halimbawa ng malabo ang paningin, pagsusuka na parang mga dinurog ng kape. Bihira lang ang isang napaka-seryosong reaksyon ng alerdyi sa gamot na ito. ...