Paromomycin - oral


Sandoz Limited | Paromomycin - oral (Medication)


Desc:

Isa itong antibiotic na ginagamit lamang para sa mga impeksyong dulot ng parasitiko at bakterya. Hindi ito gumagana sa mga impeksyong dulot ng virus (tulad ng pangkaraniwang sipon, trangkaso). Ang hindi importanteng paggamit o maling paggamit ng kahit anong antibiotic ay maaaring humantong sa pagbabawas na pagiging epektibo nito. Maaari ring gumamit ng Paromomycin kasama ang isang espesyal na dyeta upang gamutin ang isang siguradong na malubhang problema sa utak (hepatic encephalopathy). Ang kondisyon na ito ay nangyayari sa mga taong may sakit sa atay na sanhi ng sobrang dami ng isang tiyak na likas na sangkap (amonya) sa katawan. Ang gamot na ito ay ginagamit upang maggamot ang isang tiyak na impeksyong parasite sa mga bituka (amebiasis). Ang gamot na ito ay kilala bilang isang aminoglycoside antibiotic. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpigil ng paglaki ng mga parasito sa mga bituka. ...

Side Effect:

Ang isang napaka-seryosong reaksyong alerdyi sa gamot na ito ay bihira lamang. Gayunpaman, humingi ng agarang medikal na atensyon kung napapansin mong may anumang mga sintomas ng isang seryosong reaksyong alerdyi, kabilang ang: pantal, pangangati /pamamaga (lalo na sa mukha /dila /lalamunan), matinding pagkahilo, paghinga. Ang paggamit ng gamot na ito para ng pangmatagalan o paulit-ulit na panahon ay maaaring magresulta sa oral thrush o isang bagong impeksyon sa yeast ng puki. Makipag-ugnay sa iyong doktor kung napansin mo ang mga puting pantal sa iyong bibig, mga pagbabago sa paglabas ng ari, o iba pang mga bagong sintomas. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga bihira ngunit malubhang epekto ay nagaganap: matulis na tunog /maungol na tunog sa tainga, pagkawala ng pandinig, pagbabago ng dami ng ihi, pagkahilo, pagmamanhid /matulis na pakiramdam sa balat, sakit ng ulo, seizure, panghihina ng kalamnan. ...

Precaution:

Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. Bago magpaopera, sabihin sa iyong doktor o dentista ang tungkol sa lahat ng mga produktong ginagamit mo (kabilang ang mga nireresetang gamot, mga gamot na hindi nireseta, at mga produktong herbal). Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayan ng medikal, lalo na sa: problema sa bituka (tulad ng pagbabara, ulser). Bago gumamit ng paromomycin, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay may alerdyi sa aminoglycoside antibiotics (sa gentamicin, tobramycin); o kung mayroon kang iba pang mga alerdyi. ...