Aphthasol


GlaxoSmithKline | Aphthasol (Medication)


Desc:

Ang Aphthasol ay may lamang 5% na amlexanox at adhesive oral paste. Ang Amlexanox oral paste, 5%, ay tinukoy para sa paggagamot ng aphthous na ulser sa mga taong mayroong normal na sistemang kaligtasan sa sakit. Ang medikasyong ito ay ginagamit upang gamutin ang mga sugat sa bibig (canker). Ang mga canker sore ay kadalasang kusang gumagaling pagkatapos ng 7 hanggang 10 araw. Ang medikasyong ito ay tumutulong sa mga sugat na gumaling ng mas mabilis upang ikaw ay makakain/makapagsalita ng mas komportable. Gamitin ang medikasyong ito ng regular upang makuha ang pinakamagandang benepisyo mula dito. Upang ang maalala, gamitin ito sa parehong oras araw-araw. ...

Side Effect:

Ang pansamantalng sakit, kirot, o pagsusunog sa bahaging nilagyan ay maaaring mangyari. Kung alinman sa mga epektong ito ang tumagal o lumala, sabihin sa iyong doktor/dentista o parmaseutikong maagap. Sabihin sa iyong doktor/dentista kung alinman sa mga hindi malamang ngunit seryosong epekto ang mangyari: dumaming sugat sa bibig, pagduduwal, pagtatae. Ang napakaseryosong reaksyong alerdyi sa gamot na ito ay madalang. Ngunit, humingi ng agarang atensyong medikal kung ikaw ay makaranas ng alinmang sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi kasama ang: pamamantal, pangangati/ pamamaga (lalo ng mukha/dila/lalalumunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. Hindi ito ang kumpletong listahan ng mga posibleng epekto. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Aphthasol, sabihin sa iyong doktor/dentista kung ikaw ay hindi hiyang sa amlexanox o kung ikaw ay mayroong ibang mga alerhiya. Ang produktong ito ay maaaring may lamang mga hindi aktibong sangkap na pwedeng magsanhi ng mga reaksyong alerhiya o ibang mga problema. Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor/dentista o parmaseutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo ng mga problema sa sistemang kaligtasan sa sakit. Iwasan ang alak at nicotine dahil ang mga produktong ito ay pwedeng mag-irita sa mga sugat. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...