Paxil


GlaxoSmithKline | Paxil (Medication)


Desc:

Isang antidepressant ang Paxil o paroxetine na kasama sa isang pangkat ng mga gamot na tinatawag na selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs). Nakakaapekto ang Paxil sa mga kemikal sa utak na maaaring maging hindi balance. Ang Paxil ay ginagamit upang gamutin angdepression, obsessive-compulsive disorder, mga karamdaman sa pagkabalisa, post-traumatic stress disorder (PTSD), at premenstrual dysphoric disorder (PMDD). ...

Side Effect:

Kung mayroon kang isang seryosong epekto, tumawag kaagad sa iyong doktor tulad ng: hindi pangkaraniwang sakit sa buto, pamamaga o pasa o madaling magkapasa, hindi pangkaraniwang pagdurugo ng ilong, bibig, puki, o puwit, pag-ubo ng may dugo; pagkabalisa, guni-guni, lagnat, mabilis na tibok ng puso, labis na hindi pag-iwas, pagduwal, pagsusuka, pagtatae, pagkawala ng koordinasyon, nahihimatay; napaka-tigas na kalamnan, mataas na lagnat, pagpapawis, pagkalito, mabilis o hindi pantay na tibok ng puso, panginginig, labis na hindi gumaganang mga reflexes, pakiramdam na maaari kang mahimatay; sakit ng ulo, problema sa pagtuon, problema sa memorya, kahinaan, pagkalito, mababaw na paghinga o paghinga na humihinto; o matinding reaksyon sa balat - lagnat, namamagang lalamunan, pamamaga sa iyong mukha o dila, mahapdi ang iyong mga mata, sakit sa balat, kasunod ang pula o lila na pantal sa balat na kumakalat lalo na sa mukha o sa itaas na katawan at sanhi ng pamumula at pagbabalat. Ang hindi gaanong seryosong mga epekto sa Paxil ay maaaring kabilang ang: banayad na sakit ng ulo, pag-aantok, pagkahilo, mga problema sa pagtulog, pakiramdam ng hindi mapakali o kinakabahan; banayad na pagduwal, paninigas ng dumi, pagbabago ng timbang; nabawasan ang sex drive, kawalan ng lakas, o kahirapan sa pagkakaroon ng orgasm; o tuyong bibig, paghikab, o pag-ring sa iyong tainga. Kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang seryosong reaksiyong alerdyi ay maaaring kasama: pantal, pangangati / pamamaga lalo na sa mukha, dila, lalamunan, matinding pagkahilo, problema sa paghinga humingi ng agarang atensyong medikal. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong tagabigay ng pangangalaga ng kalusugan bago uminum ng Paxil, kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi, kung gumagamit ka ng iba pang gamot o kung mayroon ka o mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kondisyong medikal: personal o kasaysayan ng pamilya ng bipolar o manic-depressive disorder, personal o kasaysayan ng pamilya ng mga pagtatangka ng buhay, mga problema sa atay, mga problema sa bato, mababang sodium sa dugo, matinding pagkawala ng tubig sa katawan, mga seizure, ulser sa tiyan o bituka, glaucoma. Maaari kang makaranas ng pag-iisip tungkol sa pagpapakamatay habang umiinum ng isang antidepressant, lalo na kung ikaw ay mas bata sa 24 taong gulang. Kung mayroon kang lumalalang depression o mga pag-iisip ng pagpapatiwakal sa loob ng unang ilang linggo ng paggamot, o tuwing nabago ang iyong dosis sabihin sa iyong doktor. Ang iyong pamilya o ibang mga tagapag-alaga ay dapat ding maging alerto sa mga pagbabago sa iyong kalooban o sintomas. Kailangang suriin ka ng iyong doktor sa mga regular na pagbisita nang hindi bababa sa unang 12 linggo ng paggamot. Hindi inirerekumenda na gumamit ng Paxil nang walang payo ng iyong doctor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...