Pediacof


Sanofi-Aventis | Pediacof (Medication)


Desc:

Ang Pediacof ay ginagamit para sa paggamot ng ubo at maibsan ang mga sintomas na nauugnay sa karaniwang sipon, alerdyi, hay fever, sinusitis at iba pang mga sakit sa paghinga. Ang produktong pinagsamang ito ay naglalaman ng decongestant, mababang dosis na narcotic, antihistamine at isang sangkap na maaaring makatulong para paluwagin ang uhog. Inumin ang Pediacof tulad ng inireseta. Huwag dagdagan ang iyong dosis o uminom ng mas madalas kaysa sa itinuro. Ang gamot na ito ay mas mabuting inumin gamit ang isang buong basong tubig pagkatapos ng pagkain o meryenda. ...

Side Effect:

Mag-ingat sa paggawa ng mga gawain na nangangailangan ng pagkaalerto kung ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng iyong pagkantok. Kung napansin mo ang iba pang mga epekto na hindi nakalista sa itaas, makipag-ugnay sa iyong doktor o parmasyutiko. Sabihan ang iyong doktor kung nagkakaroon ka ng alinman sa mga sumusunod na epekto habang umiinom ng gamot na ito: sakit sa dibdib, mabilis na pulso, pantal sa balat, mataas na presyon ng dugo, masakit o hirap sa pag-ihi, panginginig, kaba, problema sa pagtulog, pagkalito sa kaisipan. Ang pagkahilo, pagkaantok, sakit ng ulo, pagkawala ng gana sa pagkain, pagduduwal, tuyong bibig o pagkabalisa ay maaaring mangyari sa mga unang araw habang hindi pa sanay ang iyong katawan sa gamot. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay nagpatuloy o nakakaabala, ipagbigay-alam sa iyong doktor. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Pediacof, sabihin sa iyong doktor ang iyong medikal na kasaysayan, lalo na sa: sakit sa bato, sakit sa puso, sakit sa baga (hika, emphysema), mataas na presyon ng dugo, sobrang aktibo na teroydeo, diyabetis, glaucoma, problema sa prostata, depresyon, kasaysayan ng pag-abuso sa gamo. Ang pedyacof ay dapat gamitin lamang kung talagang kinakailangan sa panahon ng pagbubuntis. Talakayin ang mga panganib at benepisyo sa iyong doktor. Dahil maaaring may maliit na halaga ng gamot na ito ang matatagpuan sa gatas ng suso, komunsulta sa iyong doktor bago magpasuso. ...