Pediazole


Abbott Laboratories | Pediazole (Medication)


Desc:

Isang kombinasyon ng dalawang antibiotics ang Pediazole, ito ay ang erythromycin (isang macrolide-type) at sulfisoxazole. Ginagamit ang gamot na ito upang gamutin ang mga impeksyon sa tainga sa mga batang mas matanda sa 2 buwan. Umeepekto lamang ang Pediazole para sa mga impeksyon dulot ng bakterya at hindi ito magiging epektibo para sa mga impeksyon dulot ng viral tulad ng karaniwang sipon, o trangkaso. Ang kumbinasyon ng gamot na ito ay iniinum, mayroon o walang pagkain, karaniwang 3 o 4 na beses sa isang araw o tulad ng direksyon ng doktor. Nakabatay ang dosis sa kondisyong medikal ng iyong anak, timbang, at tugon sa therapy. Huwag dagdagan ang dosis o dalas nang walang payo ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Ang mga karaniwang sanhi ng Pediazole ay maaaring: mild na pagduwal, pagsusuka, pagtatae, o sakit sa tiyan; sakit ng ulo, banayad na pagkahilo, o umiikot na sensasyon. Tawagan ang iyong anak na doktor kung ang alinman sa mga ito ay nagpatuloy o lumala. Ang mas matinding masamang reaksyon ay kinabibilangan ng: pagkahilo, nahimatay, mabilis o pagpitik ng tibok ng puso; puno ng tubig o madugong pagtatae; pagkalito, guni-guni; sakit ng kalamnan, lambing, o kahinaan na may sintomas ng lagnat o trangkaso at madilim na kulay na ihi; puting mga patch o sugat sa loob ng iyong bibig o sa iyong mga labi; lagnat, namamagang lalamunan, at sakit ng ulo na may matinding pamumula, pagbabalat, at pulang pantal sa balat; ang unang pag-sign ng anumang pantal sa balat, gaano man ka banayad; maputlang balat, madaling pasa o dumudugo; pag-ring sa iyong tainga, o mga problema sa pandinig; pamamanhid o pangit na pakiramdam sa iyong mga kamay o paa; namamagang lalamunan, pamamaga o bukol sa iyong lalamunan o leeg; ubo, pakiramdam ng paghinga; dugo sa iyong ihi, sakit sa iyong tagiliran o ibabang likod, sakit kapag umihi ka; mas mahina ang pag-ihi kaysa sa dati o hindi man; o pagduwal, sakit ng tiyan, mababang lagnat, pagkawala ng gana sa pagkain, madilim na ihi, mga dumi ng kulay na luwad, pamumutla ng balat o mga mata. Kung ang iyong anak ay mayroong mga sintomas, dalhin siya agad sa isang doktor. ...

Precaution:

Ipagbigay-alam sa iyong doktor bago gamitin ang Pediazole kung ang iyong anak ay alerdye dito, sa iba pang mga gamot, o kung mayroon siyang anumang iba pang mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit siya ng iba pang gamot at mayroon siyang alinman sa mga sumusunod na kondisyon: sakit sa atay o bato, diyabetes, myasthenia gravis, isang kasaysayan ng Long QT Syndrome. Ang gamot na ito ay maaaring dagdagan ang sensitibo sa araw, samakatuwid dapat itong iwasan ang matagal na pagkakalantad sa araw, mga tanning booth, at sunlamp. Ang sunscreen at proteksiyon na damit kapag sa labas ay inirerekumenda. Pinapayuhan ang pag-iingat kapag ang Pediazole ay ginagamit sa mga sanggol. Napakabihirang, isang problema sa tiyan na tinatawag na IHPS kung minsan ay naganap. Hindi inirerekumenda na gumamit ng Pediazole nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...