Peginterferon alfa - 2b


Schering-Plough | Peginterferon alfa - 2b (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Peginterferon alfa-2b nang nag-iisa o kasabay ng ribavirinupang gamutin ang malalang impeksyon dulot ng hepatitis C o pamamaga ng atay na dulot ng isang virus sa mga taong nagpapakita ng mga palatandaan ng pinsala sa atay at mayroon hindi nagamot ng interferon alpha o gamot na katulad ng peginterferon alfa-2b sa nagdaang gamutan. Nasa isang klase ng mga gamot ang Peginterferon alfa-2b na tinatawag na interferons. Isang kombinasyon ng interferon at polyethylene glycol ang Peginterferon alpha-2b, na tumutulong sa interferon na manatiling aktibo sa iyong katawan sa mas mahabang panahon. Umeepekto ang Peginterferon alpha-2b sa pamamagitan ng pagbawas ng dami ng hepatitis C virus (HCV) sa katawan. Maaaring hindi magamot ang hepatitis C o pigilan ka na magkaroon ng mga komplikasyon ng hepatitis C tulad ng cirrhosis (pagkakapilat) ng atay, pagkabigo sa atay, o cancer sa atay gamit ang Peginterferon alfa-2b. ...

Side Effect:

Maaaring magdulot ng mga epekto ang Peginterferon alfa-2b. Kung ang alinman sa mga sintomas na ito ay malubha o hindi nawala sabihin sa iyong doctor tulad ng: pasa, sakit, pamumula, pamamaga, o pangangati sa isang lugar kung saan mo iniksyonan ang peginterferon alfa-2b, pagduwal, pagsusuka, pagkawala ng gana sa pagkain, pagbabago ng paraan ng lasa ng mga bagay, pagtatae, paninigas ng dumi, heartburn, pagbawas ng timbang, sakit ng ulo, pagkahilo, pagkalito, paglagas ng buhok o paggawa ng malabnaw, pangangati, kahirapan sapaghinga, pakiramdam ng malamig o mainit sa lahat ng oras, mga pagbabago sa iyong balat, nanunuyong bibig, pagpapawis, pagmumula, pagbara ng ilong, kahirapan sa pagtulog. Ang mga hindi magandang mga epekto ng gamot na ito ay: pantal-pantal, kahirapan sa paglunok, pamamaga ng mukha, lalamunan, dila, labi, mata, kamay, paa, bukung-bukong, o ibabang binti, pamamagat, mabilis na tibok ng puso, maputlang balat, mas mababang sakit sa likod. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko bago gumamit ng peginterferon alfa-2b kung ikaw ay alerdye sa peginterferon alfa-2b, iba pang mga alpha interferon, anumang iba pang mga gamot, o polyethylene glycol (PEG). Kung ano ang iba pang mga reseta at hindi reseta na gamot, bitamina, nutritional supplement, at mga produktong erbal na iyong kinukuha o balak mong kunin ay agad na ipaalam sa iyong doktor at parmasyutiko. Kung mayroon kang isang organ transplant o operasyon upang mapalitan ang isang bahagi ng katawan ay ipaalam sa iyong doktor o parmasyutiko o kung mayroon ka o mayroon kang alinman sa mga sumusunod tulad ng : mga problema sa pagtulog, o mga problema sa iyong mga mata o pancreas. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doctor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...