Pegvisomant - injection


Pharmacia & Upjohn Company | Pegvisomant - injection (Medication)


Desc:

Ang Pegvisomant ay ginagamit para sa paggamot ng acromegaly (isang sakit ng sobrang pagdami ng hormone). Ang Pegvisomant ay ginawang protina tulad ng growth hormone ng tao (GH). Ang Pegvisomant ay sumasama sa parehong receptor ng katawan tulad ng growth hormone at pagbalakid ng mga epekto ng growth hormone. ...

Side Effect:

Ang mga bukol-bukol ay maaaring makita sa ilalim ng balat kung ang parehong bahagi ng iniksyon ay madalas na ginagamit. Upang mabawasan ang tsansa ng mga epektong ito, palitan ang bahagi ng iniksyon kada araw. Ang pamumula /pamamaga sa bahagi ng iniksyon, sakit, pagtatae, o pagduduwal ay maaari ding mangyari. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay mananatili o lumala, sabihin kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Tandaan na inireseta ng iyong doktor ang gamot na ito dahil alam niya na ang pakinabang sa iyo ay mas malaki kaysa sa peligro ng mga epekto. Maraming mga tao na gumagamit ng gamot na ito ay walang malubhang epekto. Humingi kaagad ng tulong medikal kung ang alinman sa mga bihiran pero malubhang epekto ay nararanasan: mga senyales ng mga problema sa atay (tulad ng paulit-ulit na pagduduwal, pagsusuka, sakit sa tiyan /sikmura, hindi pangkaraniwang pagkapagod, paninilaw na mga mata /balat, madilim na ihi). Ang isang napaka-seryosong reaksyong alerdyi sa gamot na ito ay bihira lamang.

...

Precaution:

Ang stopper sa bote ng na Somavert ay naglalaman ng latex. Huwag gamitin ang produktong ito ng hindi ka muna nakikipag-usap sa iyong doktor kung may alerdyi ka sa latex. Gusto ng iyong doktor na sumailalim ka sa mga pagsusuri sa dugo at /o iba pang mga medikal na pagsusuri sa panahon ng paggamot na may pegvisomant upang masubaybayan ang pag-unlad at mga epekto. Mas importanteng masubaybayan ang liver function at insulin-like growth factor sa nakaiskedyul na mga pagsusuri sa dugo. ...