Appetite suppressants - oral


Unknown / Multiple | Appetite suppressants - oral (Medication)


Desc:

Ang medikasyong ito ay ginagamit sa kombinasyon kasama ng diyetang plano upang tulungan kang magbawas ng timbang. Ang mga gamot na ito ay nagpapabawas sa pakiramdam ng pagkagutom. Karamihan sa mga ito ang gumagawa sa pamamagitan ng pagpapataas sa mga lebel ng serotonin o catecholamine, mga kemikal sa utak upang kontrolin ang ganang kumain. ...

Side Effect:

Ang ilang mga epekto ay maaaring may kasamang: malabong paningin, pagkahilo, tuyong bibig, pagkaantok, iritabilidad, pag-iiba ng tiyan o konstipasyon ay maaaring mangyari sa unang mga araw habang ang iyong katawan ay nakikiayon sa medikasyon. Ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay makaranas ng: sakit ng dibdib, pagkakaba, kumakabog na dibdib, hirap sa pag-ihi, mga pagbabago sa kalooban, hirap sa paghina, pamamaga. Kung ang medikasyong ito ay gawin kang nahihilo, iwasan ang pagmamaneho o paggawa ng mga bagay na nangangailangan ng agap. ...

Precaution:

Kahit na ang appetite suppressants na ito ay maaaring tumulong sa pagbabawas ng timbang sa pamamagitan ng pagpigil sa iyong normal na kagustuhang kumain, ang mga ito ay may dalang ilang panganib sa kalusugan. Kakaiba kung ang mga tao ay titingin sa mga kontraindikasyon at epekto ng mga niresetang gamot kung ibinigay para sa sakit, ngunit ipagwawalang-bahala ang mga nakaimprinta sa pabalat ng appetite suppressants. Sabihin sa iyong doktor ang iyong kompletong kasaysayang medikal kung ikaw ay mayroong: altapresyon, sobrang aktibong teroydeo, glawkoma, dyabetis, sakit sa bato, mga problemang emosyonal. Ang medikasyong ito ay pwedeng magporma ng gawi at dapat na gamitin ng mainga. Ang alak ay dapat na limitahan. Ang gamot na ito ay hindi inirirekomenda sa mga bata. Ang medikasyong ito ay dapat lamang gamitin habang buntis kung malinaw na kinakailanga, ang panganib at benipisyo ay dapat na talakayin kasama ng propesyonal sa kalusugan. Ang gamot na ito ay maaaring mailabas sa gatas ng ina. Maaaring dapat kang huminto sa pagpapasuso o paggamit ng gamot na ito. ...