Pemoline


Vion Pharmaceuticals, Inc. | Pemoline (Medication)


Desc:

Ang Pemoline ay kasama sa grupo ng mga gamot na tinatawag na central nerve system (CNS) stimulants. Ang gamot na ito ay ginagamit kasama ang panlipunan, pang-edukasyon, at sikolohikal na paggamot para maggamot ang mga bata na may attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD). Ginagamit din ito para sa paggamot ng narcolepsy (problema sa pagpapanatiling gising). ...

Side Effect:

Karamihan sa mga karaniwang epekto ay maaaring maging sanhi ng Pemoline ay: pagkabalisa sa tiyan, pagduduwal, kawalan ng ganang kumain, pagbawas ng timbang, kawalan ng tulog, sakit ng ulo, pagkahilo o pagkamayamutin, nerbyos, sakit ng ulo, o pagkaantok; o banayad na pagkalungkot. Kung ang alinman sa mga ito ay nagpatuloy o lumala, tawagan ang iyong doktor. Ang mas matinding epekto ay: isang reaksyong alerdyi - pantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga pantal; hindi makontrol ang paggalaw ng mukha, dila, labi o mata, seizure, pantal sa balat, guni-guni, paninilaw ng mga mata o balat, lagnat, sakit sa tiyan o sikmura, maitim na ihi, o ibang pakiramdam ng pagkapagod. Kung napansin mo ang alinman sa mga ito humingi kaagad ng tulong medikal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung mayroon kang ibang uri ng mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka kang alinman sa mga sumusunod na kondisyon: abuso sa droga o pagkadepende, Gilles de la Tourette's syndrome, sakit sa atay, sakit sa pag-iisip o sakit sa bato. Dahil ang Pemoline ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo at pagkaantok, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang masiguro mong ligtas mong maisasagawa ang aktibidad na ito. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito ng walang payo ng iyong doktor. ...