Penbutolol


Actien Pharmaceuticals | Penbutolol (Medication)


Desc:

Ang gamot na ito ay nagbibigay lunas sa mild hanggang katamtamang altapresyon. Maaari itong magamit nang solo lang na gamot o kasabay ng iba pang mga gamot. Pwede din itong magamit para sa iba pang mga kundisyon na natukoy ng iyong doktor. Isang beta-blocker ang Penbutolol. Ito ay gumagana sa pamamagitan ng pagbagal ng puso at pagbaba sa dami ng dugo na ibinubuga nito. Pinapababa nito ang presyon ng dugo, tinutulungan ang puso na magbomba ng masmaayos, at binabawasan ang sobrang trabaho ng puso. ...

Side Effect:

Agad na humingi ng tulong medikal na sa oras ng emergency kung mayroon kang alinman sa mga palatandaan ng isang reaksiyon ng alerdyi: mga pantal; mahirap na paghinga; pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan. Kung mayroon kang isang malubhang epekto Tawagan ang iyong doktor kaagad tulad ng: mabagal o irregular na tibok ng puso; maigsi ang hinga, pamamaga, mabilis na pagtaas ng timbang; o pakiramdam na maaari kang mahimatay. Ang hindi gaanong seryosong mga epekto ng gamot na ito ay kasama ang: sakit ng ulo; nakakaramdam ng pagod; pagkahilo; pagduwal, pagtatae, pagkabalisa sa tiyan; nabawasan ang interes sa sex; o mga sintomas ng sipon tulad ng baradong ilong, pagbahing, at namamagang lalamunan. ...

Precaution:

Huwag huminto sa pag-inom ng penbutolol nang hindi kinakausap ang iyong doktor. Maaaring magpalala sa iyong kalagayan ang biglang pagtigil. Sabihin sa doctor o surgeon nang maaga na gumagamit ka ng penbutolol kung kailangan mo sumailalim sa operasyon. Maaaring kailanganin mong ihinto ang paggamit ng gamot sa maikling panahon. Ang gamot na ito ay maaaring makapinsala sa iyong pag-iisip o reaksyon. Maigting na pag-ingat kung magmaneho ka o gumawa ng anumang bagay na nangangailangan sa iyo upang maging alerto. Ang pag-inom ng alak ay maaaring dagdagan ang ilang mga epekto ng penbutolol. Bahagi lamang ng isang kumpletong programa ng paggamot para sa hypertension ang Penbutolol na maaaring kasama rin ang diyeta, ehersisyo, at pagkontrol sa timbang. Sundin ang iyong diyeta, gamot, at mga nakagawiang ehersisyo kung binibigyang lunas ang iyong hypertension. ...