Pentam 300


American Pharmaceutical Partners | Pentam 300 (Medication)


Desc:

Ang Pentam 300 /pentamidine ay ginagamit para maiwasan at maggamot ang mga seryosong impeksyon tulad ng Pneumocystis pneumonia. ...

Side Effect:

Pagduduwal, pagsusuka, kawalan ng ganang kumain, kakaibang panglasa /pagkatuyo sa bibig, pagkahilo, pagtatae, o pamumula /sakit /butas na may tumutulo sa bahagi ng iniksyon. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay mananatili o lumala, sabihin kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Maraming mga tao na gumagamit ng gamot na ito ay makakaranas ng malubhang epekto. Gayunpaman, nireseta ito ng iyong doktor dahil natukoy niya na ang pakinabang sa iyo ay mas malaki kaysa sa peligro na maibibigay ng mga epekto. Ang maingat na pagsubaybay ng iyong doktor ay maaaring magpabawas ng iyong peligro. Sabihin kaagad sa iyong doktor kung mayroon kang anumang mga seryosong epekto, kabilang na ang: madaling pasa /pagdurugo, pag-iisip /pagbabago sa kalooban (tulad ng pagkalito, guni-guni), hindi pangkaraniwang pagbaba ng dami ng ihi, mga palatandaan ng anemia (tulad ng matinding pagod, kulay asul na balat /kuko), mga senyales ng mababang presyon ng dugo (tulad ng matinding pagkahilo, maputlang balat, nahimatay), palatandaan ng mababang asukal sa dugo (tulad ng biglaang pagpapawis, pangingnig, mabilis na tibok ng puso, pagkagutom), palatandaan ng isa pang impeksyon (tulad ng pagtaas ng lagnat , panginginig, paulit-ulit na namamagang lalamunan), sakit ng tiyan, mabilis /hindi regular na tibok ng puso, mga palatandaan ng mataas na asukal sa dugo (tulad ng hindi pangkaraniwang labis na pagkauhaw o pag-ihi). ...

Precaution:

Ang Pentam 300 ay maaaring makaapekto sa lebel ng asukal sa dugo. Makipag-ugnay sa iyong doktor kung nakakaranas ka ng mga mababang sintomas ng asukal sa dugo katulad na ang pagtaas ng gana sa pagkain; sakit ng ulo; panginginig, maputlang balat, panginginig, malamig na pawis; o pagkabalisa. Ang gamot na ito ay maaaring makaapekto sa antas ng asukal sa dugo. Ipaalam sa iyong doktor kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng mataas na asukal sa dugo kabilang na ang labis na pagkauhaw; walang ganang kumain; pagtaas sa dami o dalas ng pag-ihi; hininga na amoy prutas; o pagkaantok. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...