Pentazocine - oral


Unknown / Multiple | Pentazocine - oral (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Pentazocine upang bigyang lunas ang mild hanggang sa matinding sakit. Ito ay bahagi ng isang pangkat ng mga gamot na tinatawag na narcotic pain relievers. Inumin ang gamot na ito karaniwang bawat 4 na oras kung kinakailangan para sa sakit; o uminum base sa itinuro ng iyong doktor. Ang dosis ay batay sa iyong kondisyong medikal at tugon sa therapy. Hindi inirerekumenda ang pagkuha ng higit sa 6 na dosis bawat araw. ...

Side Effect:

Ang pinaka-madalas na mga epekto na nanatili o nakakabahala kapag uminum ng gamot na ng Pentazocine ay ang pagkahilo, pagkaantok; gaan ng ulo; pagduduwal; pamumula, pamamaga, o pangangati sa lugar ng pag-iniksyon; nagsusuka. Kung ang alinman sa mga matinding epekto na naganap kapag gumagamit ng Pentazocine humingi kaagad ng medikal na atensyon tulad ng: matinding reaksiyong alerhiya pantal; pantal; nahihirapang huminga; paninikip sa dibdib; pamamaga ng bibig, mukha, labi, o dila, malabong paningin o iba pang mga problema sa paningin; pagkalito; hinihimatay; guni-guni; mga seizure; problema sa pagtulog; problema sa pag-ihi; panghihina. ...

Precaution:

Ang tungkol sa iyong kasaysayan ng medical ay agad ipaalam sa iyong doktor, lalo na sa: mga problema sa atay, mga problema sa bato, mga seizure, pinsala sa ulo o sugat sa utak, atake sa puso, mga problema sa baga tulad halimbawa ng hika, COPD, ilang mga sakit sa pagtunaw tulad ng problema sa apdo, pancreatitis, mga problema sa prostate, pag-abuso sa droga o alkohol, paggamit ng tabako, anumang mga alerdyi lalo na sa mga sulfite. Ang gamot na ito ay maaaring gumawa ka ng pagkahilo o pag-aantok; gumamit ng pag-iingat na nakikilahok sa mga aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto tulad ng pagmamaneho o paggamit ng makinarya. Limitahan ang mga inuming nakalalasing. Pinapayuhan ang pag-iingat kapag ginagamit ang gamot na ito sa mga matatanda dahil maaari silang maging mas sensitibo sa mga epekto ng gamot. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doctor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...