Elmiron


Janssen Pharmaceutica | Elmiron (Medication)


Desc:

Ang Elmiron/pentosan polysulfate ay ginagamit upang gamutin ang sakit/hindi kaginhawahan mula sa ilang mga karamdaman sa pantog (interstitial cystitis). Ito ay maaaring gawing gumana sa pamamagitan ng pagporma ng patong sa haligi ng pantog at protektahan ito mula sa masama/nakakairitang mga substansya sa ihi. Ito rin ay isang mahinang pampalabnaw ng dugo at kaya naman, nagpapataas sa panganib ng pagpapasa/pagdurugo (halimbawa, pagdurugo sa ilong/mga galagid). ...

Side Effect:

Ang pagtatae, paglalagas ng buhok, pagduduwal, sakit ng ulo, pag-iiba ng tiyan, o sakit ng tiyan ay maaaring mangyari. Kung alinman a mga epektong ito ang tumagal o lumala, sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko ng maagap. Sabihin agad sa iyong doktor kung alinman sa mga hindi malamang ngunit seryosong mga epekto ang mangyari: hindi pangkaraniwang pagpapasa/pagdurugo (halimbawa, duog sa dumi), mga pagbabago sa kaisipan/kalooban, pangangasim ng sikmura, hindi kaginhawahan kapag lumulunok. Sabihin agad sa iyong doktor kung alinman sa mga madalang ngunit napakaseryosong epekto ang mangyari: pagod, mabilis/kumakabog na tibok ng puso, mga senyales ng inpeksyon (halimbawa, lagnat, tumatagal na pamamaga ng lalamunan), pagkakapos ng hininga, mga pagbabago sa paningin, sakit ng mata, ihing madilim ang kulay, paninilaw ng mga mata/balat, tumatagal na pagduduwal/pagsusuka. Humingi ng agarang atensyong medikal kung ikaw ay makaranas ng alinmang sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi kasama ang: pamamantal, pangangati/ pamamaga (lalo ng mukha/dila/lalalumunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang pentosan polysulfate sodium, sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko kung ikaw ay mayroong kahit anong mga alerhiya o kung ikaw ay mayroon o nagkaroon ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon: mga karamdamang pagdurugo (halimbawa, hemopilya, trombosaytopenya), mga karamdaman sa ugat (halimbawa, aneurysm), sakit sa atay, mga karamdaman sa lapay, mga karamdaman sa tiyan (halimbawa, mga ulser ng tiyan, polips, diverticula). Bago magkaroon ng operasyon, sabihin sa iyong doktor o dentista na ikaw ay gumagamit ng medikasyong ito. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...