Pentuss


Sanofi-Aventis | Pentuss (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Pentuss o carbetapentane, phenylephrine, pyrilamine upang mapawi ang mga sintomas na dulot ng karaniwang sipon, trangkaso, alerdyi, hay fever, at iba pang mga sakit sa paghinga tulad halimbawa ng sinusitis, brongkitis. Kasama sa mga sintomas na ito ang pag-ubo, nagluluhang mga mata, pangangati ng mata, ilong, lalamunan, runny nose, at pagbahing. ...

Side Effect:

Posibleng maranasan ang pagka-antok, pagkahilo, pamumula, sakit ng ulo, pagduwal, kinakabahan, malabong paningin, o tuyong bibig, ilong, lalamunan. Sabihin kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko kung ang alinman sa mga epektong ito ay mananatili o lumala. Kung anuman sa mga hindi malamang ngunit seryosong epekto na naganap ay agad na sabihin agad sa iyong doktor: mga pagbabago sa kaisipan, kalooban tulad ng guni-guni, pagkalito, panginginig, problema sa pag-ihi, panghihina. Kung ang alinman sa mga bihirang ngunit seryosong epekto ay naranasan ay ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor: mabilis, mabagal, hindi regular na tibok ng puso, seizure. Bihira lang ang isang napaka-seryosong reaksyon ng alerdyi sa gamot na ito. Gayunpaman, kung napansin mo ang anumang mga sintomas ng isang seryosong reaksiyon ng alerdyi, kasama ang: pantal, pangangati o pamamaga lalo na sa mukha, dila, lalamunan, matinding pagkahilo, problema sa paghinga humingi ng agarang medikal na atensyon. ...

Precaution:

Hindi dapat gamitin ang gamot na ito sa mga sumusunod na gamot dahil maaaring magdulot ng seryosong mga epekto sa pagsabay sa ibang gamot tulad ng: MAO inhibitors halimbawa, Furazolidone, isocarboxazid, linezolid, moclobemide, phenelzine, procarbazine, selegiline, at tranylcypromine, sibutramine. Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung kasalukuyan kang gumagamit ng alinman sa mga gamot na nakalista sa itaas, bago simulan ang gamot na ito. Kung tumigil ka sa pagkuha ng mga MAO inhibitor sa loob ng huling 2 linggo ay agad na sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko. Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ng lahat ng mga reseta at hindi iniresetang o produktong herbal na maaari mong gamitin bago gamitin ang gamot na ito, lalo na sa: mga gamot na gamot na narcotic tulad halimbawa ng Codeine, mga relaxant sa kalamnan, gamot para sa pagtulog o pagkabalisa halimbawa ay alprazolam, diazepam, zolpidem, gamot para sa depresyon, mga gamot para sa sakit na Parkinson’s disease halimbawa, anticholinergics tulad ng benztropine, trihexyphenidyl, mga gamot na kontra-seizure, antispasmodics, pang-ubo at sipon na mga produkto, iba pang mga antihistamine o iba pang mga antihistamines na inilalagay sa balat. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doctor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...