Pen - Vee - K


Wyeth | Pen - Vee - K (Medication)


Desc:

Ang Pen-Vee-K ay isang pangalan ng brand ng Penicillin V kung saan ito ay isang oral na uri ng antibiotic, penicillin, na ginagamit para sa paggamot ng mga impeksyon sa bakterya. Gumagana lang ang gamot na ito laban sa mga impeksyon sa bakterya, hindi ito magiging epektibo para sa mga impeksyon sa virus tulad ng karaniwang sipon, o trangkaso. Ito ay isang nireresetang gamot lamang at dapat inumin, sa na walang laman ang tiyan, 1 oras o 2 oras pagkatapos kumain, kadalasan tuwing 6 hanggang 8 na oras, o tulad ng itinuro ng iyong doktor. Ang dosis ay batay sa iyong kondisyong medikal at tugon sa paggamot. Huwag dagdagan ang dosis o dalas ng walang payo ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Tulad ng ibang gamot, maaaring maranasan ang mga epekto. Karamihan sa mga karaniwan ay Pen-Vee-K ay maaaring maging sanhi ng: pagduduwal, pagsusuka, sakit sa tiyan; pangangati o may lumalabas sa puki; sakit ng ulo; pamamaga, itim, o mabuhok na dila; o thrush (puting mga pantal sa loob ng bibig o lalamunan). Kung ang alinman sa mga ito ay nagpatuloy o lumala, tawagan ang iyong doktor. Ang mas malubhang epekto ay kinabibilangan ng: isang reaksyong alerdyi - pantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga pantal; matubig o madugong dumi; lagnat, panginginig, sakit ng katawan, sintomas ng trangkaso; madaling pasa o pagdurugo, hindi pangkaraniwang kahinaan; mas mahina ang pag-ihi kaysa sa dati o wala talaga; matinding pantal sa balat, pangangati, o pamamalat; pagkabalisa, pagkalito, hindi karaniwang mga saloobin o pag-uugali; o seizure (black-out o kombulsyon). Kung napansin mo ang alinman sa mga ito humingi kaagad ng tulong medikal. ...

Precaution:

Bago gumamit ng Pen-Vee-K ipagbigay-alam sa iyong doktor kung mayroon kang mga alerdyi, kung gumagamit ka ng iba pang mga gamot at kung mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kondisyon: hika; sakit sa bato; pagdurugo o karamdaman sa pamumuo ng dugo; o isang kasaysayan ng pagtatae na sanhi ng pag-inom ng antibiotics. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gumamit ng Pen-Vee-K ng walang payo ng iyong doktor. ...