Pergolide - oral


Unknown / Multiple | Pergolide - oral (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Pergolide upang gamutin ang sakit na Parkinson’s disease. Nakapagbibigay itong maayos na kakayahang ilipat at bawasan ang panginginig, paninigas, pinabagal ang paggalaw, at kawalan ng katatagan. Maaari rin itong bawasan ang mga oras na hindi kayang gumalaw o on-off syndrome. Ang Pergolide ay isang ergot na gamot na gumagana sa pamamagitan ng pagtulong na maibalik ang balanse ng isang tiyak na likas na sangkap o dopamine sa utak. ...

Side Effect:

Posibleng maransan ang mga pinakakaraniwang mga epekto ay: pagduduwal, pagkahilo, pagkahilo, pagkakatulog, pagtatae, heartburn, runny nose, paninigas ng dumi, sakit ng ulo, o tuyong bibig. Sabihin kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko kung ang alinman sa mga epektong ito ay mananatili o lumala. Ipagbigay-alam sa iyo ng tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung alinman sa mga hindi malamang ngunit malubhang epekto na nangyari: nahimatay, pagbabago sa kaisipan o pag-uugali tulad halimbawa, pagkalito, pagkalungkot, guni-guni, mga problema sa memorya, nadagdagan ang kahirapan sa paglipat o paglalakad, mga sakit sa kalamnan, hindi mapakali, nabawasan ang sekswal na kakayahan. Ang ilang mga tao na kumukuha ng pergolide ay nag-ulat na nakatulog bigla sa kanilang karaniwang gawain sa araw-araw tulad halimbawa ng nanonood ng telebisyon, nagmamaneho. Sa ilang mga kaso, naganap ang pagtulog nang walang anumang pakiramdam ng pagkaantok muna. Ang epekto sa pagtulog na ito ay maaaring mangyari anumang oras sa panahon ng paggamot na may pergolide, kabilang ang hanggang sa 1 taon pagkatapos simulan ang gamot. Samakatuwid, hindi ka dapat magmaneho o makilahok sa iba pang posibleng mapanganib na mga gawain hanggang sa natitiyak mo na ang gamot na ito ay hindi magiging sanhi ng pagkaantok o biglaang pagtulog. Sa mga bihirang kaso, ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng mga seryosong problema sa balbula sa puso o pamamaga sa paligid ng puso at baga. Sabihin agad sa iyong doktor kung nagkakaroon ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas: mahirap, masakit na paghinga, sakit sa dibdib, hindi mabagal, mabilis, hindi regular na tibok ng puso, pamamaga ng bukung-bukong o paa, hindi pangkaraniwang kahinaan. Bihira lang isang napaka-seryosong reaksyon ng alerdyi sa gamot na ito. Gayunpaman, kung napansin mo ang anumang mga sintomas ng isang seryosong reaksiyong alerdyi ay humingi ng agarang medikal na atensyon, kasama ang: pantal, pangangati o pamamaga lalo na sa mukha, dila, lalamunan, matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayan ng medical bago gamitin ang gamot na ito,, lalo na sa: mababang presyon ng dugo, mga problema sa puso tulad halimbawa ng mabilis o hindi regular na tibok ng puso, pagkabigo sa puso, mga problema sa balbula sa puso, mga problema sa bato, mga problema sa baga, mga karamdaman sa pag-iisip o emosyon tulad ng pagkalito, guni-guni, psychosis, at schizophrenia, hirap sa pagtulog. Maaaring makaranas ka ng pagkahilo o pag-aantok gamit ang gamot na ito. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang masiguro mong ligtas mong maisasagawa ang mga naturang aktibidad. Samakatuwid, ang mga matatanda ay maaaring may mas malaking panganib para sa mga epekto tulad ng pagkahilo at guni-guni. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doctor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...