Phenacemide - oral


Sinopharm Group | Phenacemide - oral (Medication)


Desc:

Pinipigilan o kinokontrol ng gamot na ito ang mga seizure. Ito ay ginagamit sa paggamot ng epilepsy at iba pang mga karamdaman na seizure. Maaaring inumin ang gamot na ito kasama ng pagkain kung mangyari ang pagkabalisa sa tiyan. Mahalagang inumin ang gamot na ito nang tama tulad ng inireseta. Ang iyong dosis ay maaaring tumaas sa unang ilang linggo upang matukoy ang pinakamahusay na dosis para sa iyo. ...

Side Effect:

Maaaring mangyari sa unang mga araw habang ang iyong katawan ay nag-aadjust sa gamot ang pagkabalisa sa tiyan, pagkawala ng gana sa pagkain, sakit ng ulo, pagkahilo, pagkahilo o kawalan ng tulog. Naiulat din ang sakit sa kalamnan at pagbabago ng kondisyon. Ipagbigay-alam sa iyong doctor, kung ang alinman sa mga epektong ito ay nagpatuloy o naging nakakaabala. Ipaalam sa iyong doktor kung nagkaroon ka: lagnat, namamagang lalamunan, sugat sa bibig, pantal sa balat, hindi pangkaraniwang pagdurugo o pasa, matinding kahinaan, maputlang dumi, madilim na ihi. Maaaring magdulot ng pagkahilo o pag-aantok, mag-ingat kapag nagmamaneho o nagsasagawa ng mga gawain na nangangailangan ng pagkaalerto ang gamot na ito. Maaaring magdulot fin ang gamot na ito ng mga pagbabago sa kondisyon. Alamin ito at abisuhan ang iyong doktor kung nakakaranas ka: pagkalumbay, pananalakay, pagbabago sa sarili. ...

Precaution:

Ang iyong kasaysayan ng medical ay sabihin sa iyong doktor, lalo na ang: mga karamdaman sa dugo, mga problema sa atay, mga problema sa bato, mga problema sa kaisipan o emosyonal, mga alerdyi. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doctor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. Kung regular kang umiinum ng phenacemide, huwag ihinto ang pagkuha nito nang hindi ka muna nakipag-usap sa iyong doktor. Maaaring payujan ka ng iyong doktor na bawasan mo nang dahan-dahan ang dami na ininum bago huminto nang tuluyan. Makakatulong ito na mabawasan ang posibilidad ng mga seizure. Siguraduhing sabihin sa iyong doktor sa lalong madaling panahon kung mayroon kang namamagang lalamunan, lagnat, o pangkalahatang pakiramdam ng pagkapagod, o kung napansin mo ang anumang hindi pangkaraniwang pagdurugo o pasa, tulad ng mapula-pula o purplish na mga spot sa balat, o paulit-ulit na mga nosebleed o dumudugo na gilagid . Gayundin, tiyaking sabihin sa iyong doktor sa lalong madaling panahon kung napansin mo o ng iyong pamilya ang anumang mga pagbabago sa iyong pag-uugali o kondisyon, tulad ng pagiging agresibo, depresyon, o nawalan ng interes sa mga bagay sa iyong paligid. ...