Phenadoz rectal


Paddock Laboratories | Phenadoz rectal (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Phenadoz rectal o promethazine upang gamutin ang mga sintomas ng allergy tulad ng pangangati, baradong ilong, pagbahing, lagging lumuluha ang mata, pantal, at pangangati ng mga butlig sa balat. Pinipigilan din ng gamot na ito kapag may problema sa paggalaw, at binibigyang lunas ang pagduduwal at pagsusuka o sakit pagkatapos ng operasyon. Ginagamit din ito bilang pampakalma o makatutulong sa pagtulog. ...

Side Effect:

Kumuha ng agarang tulong medikal kung mayroon kang alinman sa mga palatandaan ng isang reaksiyon ng alerdyi: mga pantal; hirap huminga; pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan. Tawagan ang iyong doktor kaagad at itigil ang paggamit ng promethazine kung mayroon kang alinman sa mga seryosong epekto na ito: twitching, o hindi mapigil na paggalaw ng iyong mga mata, labi, dila, mukha, braso, o binti; panginginig o walang kontrol na pag-alog, drooling, problema sa paglunok, mga problema sa balanse o paglalakad; hindi mapakali, masungit, o nabalisa; mataas na lagnat, naninigas na kalamnan, pagkalito, pagpapawis, mabilis o hindi pantay na tibok ng puso, mabilis na paghinga; pakiramdam tulad ng maaari kang mahimatay; kombulsyon; mababaw na paghinga, mahina ang pulso; maputlang balat, madaling magkapasa o pagdurugo, lagnat, sakit sa lalamunan, sintomas ng trangkaso; nabawasan ang paningin sa gabi, paningin ng lagusan, puno ng mata, nadagdagan ang pagiging sensitibo sa ilaw; guni-guni, pagkabalisa; pagduwal at sakit ng tiyan, pantal sa balat, at paninilaw ng balat o mga mat; mas mahina ang pag-ihi kaysa sa dati o hindi man; magkasamang pamamaga at lagnat, namamagang mga glandula, pananakit ng kalamnan, sakit sa dibdib, pagsusuka, hindi pangkaraniwang pag-iisip o pag-uugali, at hindi maayos na kulay ng balat; o mabagal natibok ng puso, mahina ang pulso, nahimatay, mabagal na paghinga maaaring huminto ang paghinga. Ang mga hindi gaanong seryosong mga epekto ay kabilang ang: pagkahilo, pag-aantok, o pakiramdam ng hindi mapakali; malabong paningin, tuyong bibig, baradong ilong; nagri-ring sa iyong tainga; pagtaas ng timbang, pamamaga sa iyong mga kamay o paa; kawalan ng lakas, problema sa pagkakaroon ng isang orgasm; o paninigas ng dumi. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay alerdye dito bago gamitin ang promethazPhenadoz rectal; o sa anumang iba pang mga phenothiazine tulad ng prochlorperazine; o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Maaaring maglaman ng mga hindi aktibong sangkap ang produktong ito, na maaaring maging sanhi ng mga reaksiyong alerdyi o iba pang mga problema. Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayan ng medical bago gamitin ang gamot na ito, lalo na sa: mga problema sa paghinga tulad ng hika, sakit sa baga o COPD, sleep apnea, mga problema sa dugo at immune system tulad ng depression ng bone marrow, mataas na presyon sa mata glaucoma, sakit sa puso tulad ng hindi regular na tibok ng puso, mataas na presyon ng dugo, sakit sa atay, ilang mga karamdaman sa utak tulad ng neuroleptic malignant syndrome, Reye's syndrome, mga seizure, mga problema sa tiyan o bituka tulad ng pagbara, ulser , labis na hindi aktibo na teroydeo o hyperthyroidism, kahirapan sa pag-ihi halimbawa, dahil sa pinalaki na prosteyt. Ang gamot na ito ay maaaring magdulot ng pagkahilo o pag-aantok o maging sanhi ng malabong paningin. Iwasang magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto o malinaw na paningin hanggang sa sigurado ka na maaari mong maisagawa ang mga nasabing aktibidad nang ligtas. Iwasan ang mga inuming nakalalasing. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doctor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...