Apresoline


Novartis | Apresoline (Medication)


Desc:

Ang Apresoline/hydralazine ay ginagamit ng may kasama o walang kasamang ibang mga medikasyon upang gamutin ang altapresyon. Ang pagpapababa sa presyon ng dugo ay makatutulong sa pagpigil ng mga atakeng serebral, atake sa puso, at mga problema sa bato. Ang Apresoline ay tinatawag na vasodilator. Ito ay gumagawa sa pamamagitan ng pagpaparelaks sa mga ugat upang ang dugo ay dumaloy ng mas madali sa katawan. ...

Side Effect:

Ang sakit ng ulo, kumakabog/mabilis na tibok ng puso, pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, o pagkahilo ay maaaring mangyari habang nakikiayon ang iyong katawan sa medikasyon. Kung alinman sa mga ito ang tumagal o lumala, sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko ng maagap. Upang mabawasan ang panganib ng pagkahilo, tumayo ng dahan-dahan mula sa pagkakaupo o pagkakahigang posisyon. Ang medikasyong ito ay paminsan-minsang nagsasanhi ng mga problema sa nerb. Sabihin sa iyong doktor ng maagap kung ikaw ay makaranas ng pamamanhid o pagtusok-tusok. Ang iyong doktor ay maaaring magrekomenda ng suplementong bitaminang B6 (pyroxidine). Sabihin sa iyong doktor agad kung alinman sa mga hindi malamang ngunit seryosong epekto ang mangyari: matinding pagkapagod, pananakit/pamamaga ng kasu-kasuan, pamamantal sa ilong at pisngi, pagang mga glandula, pagbabago sa dami ng ihi, madugo/mala-rosas na ihi, mga senyales ng inpeksyon (tulad ng lagnat, ginaw, tumatagal na pamamaga ng lalamunan), madaling pagpapasa/pagdurugo. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Apresoline, sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko kung ikaw ay hindi hiyang sa hydralazine o kung ikaw ay may kahit anong alerhiya. Ang produktong ito ay maaaring may lamang mga hindi aktibong sangkap na pwedeng magsanhi ng alerhiya o ibang mga problema. Bago gamitin ang gamot na ito, konsultahin ang iyong doktor o parmaseutiko kung ikaw ay mayroong: ilang kondisyong sa puso (coronary artery disease), ilang problema sa balbula ng puso (rheumatic heart disease). Bago gamitin ang medikasyong ito, sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo ng: mga problema sa ugat, kamakailan lamang na atakeng serebral, mga problema sa bato. Ang gamot na ito ay maaaring gawin kang nahihilo. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng kahit anong gawaing nangangailangan ng agap o malinaw na paningin hanggang sa makisiguro ka ng kaya mo ng gawin ang mga ito ng ligtas. Limitahan ng pag-inom ng alak. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...