Phenothiazines - oral


Unknown / Multiple | Phenothiazines - oral (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Phenothiazines upang gamutin ang mga seryosong karamdaman sa pag-iisip at pang-emosyonal, kabilang ang schizophrenia at iba pang mga psychotic disorder. Ginagamit din ng ilang tao upang makontrol ang pagkabalisa sa ilang mga pasyente, matinding pagduwal at pagsusuka, matinding sinok, at mild hanggang sa matinding sakit sa ilang mga pasyente na na-ospital. ...

Side Effect:

Posibleng mangyari ang pinakakaraniwang mga epekto ay: paninigas ng dumi, pagkahilo, pagbabago ng paningin o tuyong bibig. Abisuhan ang iyong doktor kung ang alinman sa mga epektong ito ay mananatili o lumala. Maaaring maging sanhi ng pagkahilo at gulo ng ulo ang gamot na ito. Hindi pa tiyak ngunit sabihin agad sa iyong doctor ang: hindi mapakali, paninigas ng kalamnan, panghihina, nahihirapang magsalita, pagkawala ng balanse, parang maskara ang ekspresyon ng mukha, nanginginig, pagkahilo, hindi mapigil na paggalaw ng labi, nahihirapan sa pag-ihi, pantal sa balat, namamagang lalamunan, maitim na ihi, mainit na tuyong balat, pagsusuka. Ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor kahit na bihirang mangyari, kung nakakaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na epekto: matinding paghihigpit ng kalamnan, pagkalito, lagnat, mga seizure, hindi regular o mabilis na tibok ng puso, nadagdagan ang pagpapawis, matagal o masakit na pagtayo. Kasama sa mga sintomas ng isang reaksiyong alerdyi ang: pantal, pangangati, pamamaga, pagkahilo, problema sa paghinga. Sa hindi malamang kaganapan mayroon kang isang reaksiyong alerdyi sa gamot na ito, humingi ng agarang medikal na atensiyon. ...

Precaution:

Ipaalam sa tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan tungkol sa iyong kasaysayan ng medikal, lalo na sa: napakataas o mababang presyon ng dugo, sakit sa atay o puso, Reye's syndrome, mga alkohol o drugs dependent, mga problema sa nervous system, mga karamdaman sa dugo, anumang mga alerdyi lalo na ang mga alerdyi sa gamot. Mag-iingat sa mga gawain na nangangailangan ng pagkaalerto tulad ng pagmamaneho o pagpapatakbo ng makinarya. Ang paggamit ng alkohol ay maaaring maging sanhi ng matinding pagkaantok. Iwasan ang paggamit ng alkohol. Ang gamot na ito ay maaaring dagdagan ang pagiging sensitibo sa sikat ng araw. Iwasan ang matagal na pagkakalantad sa araw at magsuot ng sunscreen at damit na proteksiyon kapag nahantad ka sa araw. Ang gamot na ito ay maaaring mabawasan ang pagpapawis na ginagawang mas madaling kapitan sa heat stroke. Iwasan ang mabibigat na trabaho o ehersisyo sa mainit na panahon. Ang mga matatandang pasyente ay mas sensitibo sa mga epekto ng gamot na ito. Ang mga bata ay dapat na subaybayan nang mabuti habang ginagamit ang gamot na ito. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doctor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...