Phenylpropanolamine - oral


Novartis | Phenylpropanolamine - oral (Medication)


Desc:

Isang decongestant ang Phenylpropanolamine. Ito ay tumutulong sa pamamagitan ng paghigpit o paliit ng mga daluyan ng dugo (mga viens at arteries) sa iyong katawan. Ang pagsikip ng mga daluyan ng dugo sa iyong mga sinus, ilong, at dibdib ay nagbibigay-daan sa sa mga patreng ito na mawala ang bara. Ginagamit ang Phenylpropanolamine upang gamutin ang barado na nauugnay sa mga alerdyi, hay fever, pangangati ng sinus, at ang karaniwang sipon. Ang Phenylpropanolamine ay nagdudulot din ng pagkawala ng gana sa pagkain at ginagamit sa ilang mga pantulong sa diyeta na mabibili sa botika. ...

Side Effect:

Posibleng mayroong ilang mga epekto na maaaring maranasan pagkatapos gamitin ang gamot na ito tulad ng: pagkahilo, sakit ng ulo, pagkawala ng gana, pagduwal, tuyong bibig, hindi mapakali, o problema sa pagtulog. Abisuhan ang iyong doktor kung ang alinman sa mga epektong ito ay mananatili o lumala. Upang maibsan ang tuyong bibig, magsipsip ng walang halong asukal na matigas matapang na kendi o ice chips, ngumunguya ng walang halong asukal na gum, uminom ng tubig, o kahit na anong pamalit ng laway. Kung ang alinman sa mga seryosong epekto na naganap, sabihin agad sa iyong doctor tulad ng: hindi regular na tibok ng puso, mga problema sa paningin, pantal, nerbiyos, nadagdagan ang kasikipan ng ilong. Kung ang alinman sa mga hindi malamang ngunit malubhang epekto na naganap ay sabihin agad sa iyong doktor: isang panig na kahinaan, mabagal na pagsasalita, pagkalito, sakit sa dibdib, nahihirapang umihi. Sabihin agad sa iyong doktor kung alinman sa mga ito ay malamang na hindi malamang ngunit napaka-seryosong epekto na naganap: mga pagbabago sa kaisipan o emosyon. Makipag-ugnayan sa iyong doktor o parmasyutiko kung napansin mo ang iba pang mga epekto na hindi nakalista sa itaas. ...

Precaution:

Naiuugnay sa isang mas mataas na peligro ng hemorrhagic stroke (dumudugo sa utak o sa tisyu na pumapalibot sa utak) sa mga kababaihan ang gamot na Phenylpropanolamine. Maaari ding mapanganib sa mga kalalakihan. Huwag uminum ng phenylpropanolamine nang mas mahaba sa 7 araw kung ang iyong kondisyon ay hindi bumuti o kung ang iyong mga sintomas ay sinamahan ng isang mataas na lagnat. Huwag uminum ng higit pa sa gamot na ito kaysa sa inirekomenda sa package o ng iyong doktor. Mag-ingat kapag nagmamaneho, operating machine, o gumaganap ng iba pang mapanganib na mga aktibidad. Ang Phenylpropanolamine ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo o pag-aantok. Iwasan ang mga aktibidad na ito kung nakakaranas ka ng pagkahilo o pag-aantok. ...