Phenytoin


Procter & Gamble | Phenytoin (Medication)


Desc:

Ang Phenytoin ay isang gamot na isang anti-epileptic, na tinatawag ding anticonvulsant. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpapabagal ng mga salpok sa utak na sanhi ng seizure. Ginagamit ang Phenytoin upang makontrol ang seizure. Hindi nito ginagamot ang lahat ng uri ng mga seizure, at matutukoy ng iyong doktor kung ito ang tamang gamot para sa iyo. Maaari ding magamit ang Phenytoin para sa pakay na hindi nakalista sa mga gabay ng gamot na ito. ...

Side Effect:

Ang iba't ibang mga reaksyon ng lymph node ay naiulat na may phenytoin therapy. Ang mga lymph node ay maaaring mamaga, kung minsan ay sumasakit. Ang mga bata at kabataan ay maaaring magkaroon ng labis na paglaki ng mga gilagid sa panahon ng pangmatagalang therapy na nangangailangan ng regular na paggamot ng isang dentista. Ang tamang paglinis ng bibig at pagmasahe ng gilagid ay maaaring magpabawas ng peligro. Maraming mga masasamang epekto ay maaaring mangyari sa panahon ng phenytoin therapy kabilang ang pagkahilo, pagkaantok, kahirapan sa pagpokus (ng paningin), unsteady gate, pagkapagod, abnormal na hindi makontrol na paggalaw, pagduduwal, pagsusuka, paninigas ng dumi, sakit ng tiyan, at kawalan ng gana sa pagkain. ...

Precaution:

Sa panahon ng pagbubuntis, ang gamot na ito ay dapat gamitin lamang kung talagang kinakailangan. Maaari itong makapinsala sa hindi pa isinisilang na sanggol. Ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo o pagkaantok. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang sa natitiyak mong ligtas mong maisasagawa ang mga naturang aktibidad. Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayan ng medikal, lalo na sa: paggamit ng alkohol, ilang mga kondisyon sa dugo (porphyria), diyabetis, sakit sa atay, lupus, kakulangan ng folate o bitamina B-12 (megaloblastic anemia). Bago kumuha ng phenytoin, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay may alerdyi sa mga gamot na anti-seizure (Ethotoin, phenobarbital, ethosuximide, trimethadione) o kung mayroon kang iba pang mga alerdyi. ...