Phrenilin


Valeant Pharmaceuticals International | Phrenilin (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Phrenilin o butalbital, acetaminophen at caffeine upang gamutin ang sakit sa ulo ng pag-igting. Ang pinakamahusay na tulong ng gamot na ito ay kung ginamit ito unang sakit ng ulo. Kung hinintay mo pa hanggang lumala ang sakit ng ulo, maaaring hindi umepekto ang gamot. Inumin ang gamot na mayroon o walang pagkain, kadalasan tuwing 4 na oras kung kinakailangan o bilang direksyon ng iyong doktor. Huwag uminum ng higit sa 6 na tablet sa loob ng 24 na oras. ...

Side Effect:

Bihira lang ang isang napaka-seryosong reaksiyong alerdyi sa gamot na ito. Gayunpaman, humingi ng agarang medikal na atensyon kung napansin mo ang anumang mga sintomas ng isang seryosong reaksiyong alerdyi, kasama ang: pantal, pangangati o pamamaga lalo na sa mukha, dila, at lalamunan, matinding pagkahilo, problema sa paghinga. Kung ang alinman sa mga bihirang ngunit malubhang epekto ay nagaganap, sabihin agad sa iyong doctor tulad ng: mga palatandaan ng impeksyon kabilang ang lagnat, paulit-ulit na namamagang lalamunan, madaling magkapasa o pagdurugo. Kung wala kang mga problema sa atay, ang pinaka mataas na dosis ng acetaminophen ay 4 na gramo bawat araw o 4000 milligrams. Pagduduwal, pagsusuka, sakit ng tiyan, pagkalipong ng ulo, pagkahilo, o pag-aantok ay maaaring mangyari. ...

Precaution:

Maaaring magdulot ang gamot ng pagkahilo o pagka-antok. Iwasang magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang masiguro mong ligtas mong maisasagawa ang mga naturang aktibidad. Iwasan ang mga inuming nakalalasing. Sa panahon ng pagbubuntis, ang gamot na ito ay dapat gamitin lamang kung talagang kinakailangan. Ang paggamit nito sa mahabang panahon o sa mataas na dosis na malapit sa inaasahang petsa ng paghahatid ay hindi inirerekomenda dahil sa posibleng pinsala sa hindi pa isinisilang na sanggol. Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayan ng medikal, lalo na sa: sakit sa atay, sakit sa bato, personal o kasaysayan ng pamilya ng regular na paggamit o pag-abuso ng mga gamot o alkohol, sakit sa pag-iisip o mood, mga problema sa tiyan o bituka. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doctor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...