Aquachloral


Polymedica Pharmaceuticals | Aquachloral (Medication)


Desc:

Ang Aquachloral/chloral hydrate ay kasama sa grupo ng mga gamot ns tinatawag ns mga sedatibo at hipnotiko, na nagpapabagal sa gawain ng iyang sentral na sistemang nerbos. Ang Aquachloral ay ginagamit upang gamutin ang mga problema sa pagtulog tulad ng hindi pagkakatulog. Ang chloral hydrate ay ginamit rin kasama ng mga annalhesika upang kontrolin ang sakit pagkatapos ng operasyon. Ito ay niriresetang gamot lamang, at dapat na gamitin ng eksaktong gaya ng dinirekta ng iyong tagapagbigay ng alagang pangkalusugan. ...

Side Effect:

Kung alinman sa mga ito ang lumitaw, ang tulong medikal ay kinakailangan: matinding reaksyong alerdyi; hindi pantay ng tibok ng puso; pagkahilo, pagkahimatay; mababaw na paghinga; panghihina, kawalan ng koordinasyon; o pula, namamaltos, namamalat na pamamantal. Ang mga hindi masyadong epekto ay may kasamang: pagkaantok, malalim na tulog; sakit ng ulo, o pakiramdam ng hangover; pagduduwal, pagsusuka, hindi natunawan, gas, sakit ng tiyan; pamumula o nanghihinang talukap ng mata; pagkasigal o pagkalito; o malumanay na pangangati o pamamantal. ...

Precaution:

Ang gamot na ito ay para lamang sa paggamit sa pwet, kaya naming huwag iinumin ang chloral hydrate rectal gamit ang iyong bibig. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay hindi hiyang sa chloral hydrate, o ikaw ay mayroong kahit anong alerhiya. Sabihin sa iyong doktor ang iyong ibang gamot at kung ikaw ay mayroon o nagkaroon ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon: sakit sa puso, atay o bato. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...