Pioglitazone


Takeda Pharmaceutical Company | Pioglitazone (Medication)


Desc:

Isang gamot na iniinum ang Pioglitazone na binabawasan ang dami ng glucose o asukal sa dugo. Ito ay nasa isang klase ng mga gamot laban sa diabetes na tinatawag na thiazolidinediones na ginagamit sa panglunas sa type 2 diabetes. ...

Side Effect:

Kabilang sa mga karaniwang epekto ay ang: sakit ng ulo; sakit ng kalamnan; sakit sa braso o binti; namamagang lalamunan; kabag. Ang mga malulubhang epekto naman ay ang: mga pagbabago sa paningin; pagkawala ng paningin; madalas, masakit, o mahirap na pag-ihi; maulap, kulay, o madugong ihi; sakit sa likod o tiyan. Dapat mong malaman na ang pioglitazone ay maaaring magdulot ng mga problema sa atay. Tawagan kaagad ang iyong doktor at itigil ang pag-inum ng pioglitazone kung mayroon kang pagduwal, pagsusuka, pagkawala ng gana sa pagkain, sakit sa kanang itaas na bahagi ng tiyan, mga sintomas na tulad ng trangkaso, maitim na ihi, pamumutaw ng balat o mga mata, hindi pangkaraniwang dumudugo o bruising, o kawalan ng lakas. Maaaring magdulot ang gamot na ito ng mga pagbabago sa iyong asukal sa dugo. ...

Precaution:

Kung ikaw ay alerdye sa pioglitazone ay hindi mo dapat gamitin ang gamot na ito, lalo na kung mayroon kang keart failure, kung mayroon kang aktibong kanser sa pantog, o kung nasa estado ka ng diabetic ketoacidosis, tawagan ang iyong doktor para sa paggamot na may insulin. Huwag uminum ng pioglitazone nang mas matagal kaysa sa inirekumenda. Ang pag-inom ng gamot na ito nang mas mahaba sa 1 taon ay maaaring dagdagan ang iyong panganib na magkaroon ng cancer sa pantog. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa iyong tiyak na peligro. Bago kumuha ng pioglitazone, sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang congestive heart failure o sakit sa puso, pagpapanatili ng likido, isang kasaysayan ng cancer sa pantog, isang kasaysayan ng atake sa puso o stroke, o sakit sa atay. Mag-ingat na huwag pabayaan ang iyong asukal sa dugo na maging masyadong mababa. Ang mababang asukal sa dugo o hypoglycemia ay maaaring mangyari kung lumaktaw ka sa pagkain, masyadong mahaba ang pag-eehersisyo, uminom ng alkohol, o nasa ilalim ng stress. Ang ilang mga kababaihan na gumagamit ng pioglitazone ay nagsimulang magkaroon ng regla, at hindi pagkakaroon ng regla sa mahabang panahon dahil sa isang kondisyong medikal. Maaari kang mabuntis pagkatapos mong reglahin. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa pangangailangan para maiwasan ang pagbubuntis. Mas manganob para sa mga kababaihan kaysa sa mga lalaki na magkaroon ng bali ng buto sa itaas na braso, kamay, o paa habang kumukuha ng pioglitazone. Kung nag-aalala ka tungkol sa mga posibilidad na ito, makipag-usap sa iyong doctor. ...