Placidyl


Abbott Laboratories | Placidyl (Medication)


Desc:

Isang gamot na pampakalma at hypnotic na gamot ang Placidyl o ethchlorvynol. Ang gamot na ito ay ginagamit bilang isang panandaliang paggamot, hindi hihigit sa isang lingo, para sa mga hirap makatulog. Ang Placidyl ay isang nireresetang gamot lamang, at dapat na inumin na may pagkain, karaniwang 15 hanggang 30 minuto bago ang oras ng pagtulog, o tulad ng itinuro ng iyong doktor. Huwag dagdagan ang dosis o dalas nang walang payo ng iyong doctor. Maaaring maging habit-forming ang Placidyl. ...

Side Effect:

Ang Placidyl ay maaaring magdulot ng matinding epekto tulad ng: isang reaksiyon ng alerdyi tulad ng pantal, pangangati, nahihirapan sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga pantal; pagkalito, bangungot, pagkawala ng koordinasyon, nahimatay, paghihirap, paghinga, sakit sa dibdib, hindi regular na tibok ng puso, pantal sa balat, pangangati, o pagkulay ng mga mata o balat. Kung napansin mo ang alinman sa mga ito ay humingi kaagad ng tulong medikal. Ang mga pangkaraniwan at hindi gaanong seryosong mga epekto, ay ang: pagka-antok at pagkahilo, karanasan sa sakit ng ulo, sakit ng tiyan, o isang hindi kanais-nais na lasa sa bibig. Maaari itong maranasan habang inaayos ng iyong katawan ang gamot. ...

Precaution:

Ipaalam sa iyong doktor bago gamitin ang gamot na ito kung ikaw ay alerdye dito, sa iba pang mga gamot, o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Abisuhan sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kondisyon: sakit sa bato, sakit sa atay, porphyria, pag-abuso sa alkohol, pag-abuso sa droga o pagpapakandili o depression sa pag-iisip. Dahil ang Placidyl ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo at pag-aantok, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang masiguro mong ligtas mong maisasagawa ang aktibidad na ito. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doctor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...