Plaquenil


Sanofi-Aventis | Plaquenil (Medication)


Desc:

Ginagamit ang plaquenil o hydroxychloroquine upang maiwasan o bigyang lunas ang mga impeksyon sa malaria na dulot ng kagat ng lamok. Walang itong epekto laban sa ilang mga uri ng malaria (chloroquine-resistant). Ginagamit din ang gamot na ito, karaniwang kasama ng iba pang mga gamot, upang gamutin ang ilang mga auto-immune disease (lupus, rheumatoid arthritis) kung ang ibang mga gamot ay walang epekto o hindi magamit. Ito ay kabilang sa isang klase ng mga gamot na kilala bilang mga nagbabago ng sakit na antirheumatic na gamot (DMARDs). Maaari itong mabawasan ang mga problema sa balat sa lupus at maiwasan ang pamamaga o sakit sa mga buto, kahit na hindi pa alam eksakto kung paano ang bias ng gamot. ...

Side Effect:

Ang ilang mga tao na uminum ng gamot na ito sa loob ng mahabang panahon o sa mataas na dosis ay nakapagdudulot ng irreversible na pinsala sa retina ng mata. Itigil ang pag-inum ng hydroxychloroquine at tawagan ang iyong doktor kaagad kung nagkakaproblema ka sa pagtuon, kung nakikita mo ang mga light streaks o flashes sa iyong paningin, o kung napansin mo ang anumang pamamaga o pagbabago ng kulay sa iyong mga mata. Kumuha ng emerhensiyang tulong medikal kung mayroon kang alinman sa mga palatandaan ng isang reaksiyong alerdyi tulad ng: mga pantal; hirap huminga; pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan.

Kung mayroon kang alinman sa mga seryosong epekto na ito ay tawagan ang iyong doktor kaagad: kahinaan ng kalamnan, twitching, o hindi kontroladong paggalaw; pagkawala ng balanse o koordinasyon; malabong paningin, ilaw ng pagiging sensitibo, nakikita ang halos paligid ng mga ilaw; maputlang balat, madaling pasa o dumudugo; pagkalito, hindi pangkaraniwang mga saloobin o pag-uugali; o kombulsyon. Ang hindi gaanong malubhang mga epekto ay maaaring isama: sakit ng ulo, pag-ring sa iyong tainga; umiikot na sensasyon; pagduwal, pagsusuka, sakit ng tiyan; pagkawala ng gana sa pagkain, pagbawas ng timbang; pagbabago ng mood, pakiramdam nerbiyos o magagalitin; pantal sa balat o pangangati; o paglagas ng buhok. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko bago uminum ng Plaquenil kung ikaw ay alerdye dito; o sa iba pang mga aminoquinoline tulad ng chloroquine; o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Ang produktong ito ay maaaring maglaman ng mga hindi aktibong sangkap, na maaaring maging sanhi ng mga reaksiyong alerdyi o iba pang mga problema. Kausapin ang iyong parmasyutiko para sa higit pang mga detalye. Kung mayroon kang ilang mga kondisyong medical ang gamot na ito ay hindi dapat gamitin. Kumunsulta sa iyong doktor o parmasyutiko bago gamitin ang gamot na ito, kung mayroon kang: ilang mga problema sa mata o mga problema sa retina o visual field mula sa iba pang mga aminoquinoline tulad ng chloroquine. Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayan ng medikal, lalo na sa: pagpapakandili sa alkohol, ilang karamdaman sa dugo (porphyria), ilang problema sa genetiko (kakulangan ng G-6-PD), sakit sa bato, sakit sa atay, ilang mga problema sa balat (hal. , atopic dermatitis, soryasis).

Ang gamot na ito ay maaaring magpahilo sa iyo. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang masiguro mong ligtas mong maisasagawa ang mga naturang aktibidad. Iwasan ang mga inuming nakalalasing dahil maaari nilang madagdagan ang iyong panganib ng mga problema sa atay habang kumukuha ka ng gamot na ito. Kapag ginagamit ang gamot na ito sa mga bata pinapayuhan ang pag-iingat dahil maaaring mas sensitibo sila sa mga epekto ng gamot. Hindi inirerekomenda para sa pangmatagalang paggamit sa mga bata ang gamot na ito. Kung ang isang bata ay hindi sinasadyang gumamit ng gamot na ito, kahit na ang isang maliit na halaga ay maaaring maging sobrang mapanganib o posibleng pagkamatay. Ilagay ang gamot na ito sa hindi maabot ng bata. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doctor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...