Plerixafor Injection


Genzyme | Plerixafor Injection (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Plerixafor injection kasabay o kasama ang isang gamot na stimulant factor na kilala na granulocyte-colony stimulating factor zG-CSF tulad ng filgrastim (Neupogen) o pegfilgrastim (Neulasta) upang ihanda ang dugo para sa isang autologous stem cell transplant, ito ay isang pamamaraan kung saan tinatanggal ang ilang mga blodd cell mula sa katawan at pagkatapos ay bumalik sa katawan pagkatapos ng chemotherapy at/o radiation sa mga pasyente na may non-Hodgkin's lymphoma o NHL, ito rin ay cancer na nagsisimula sa isang uri ng mga white blood cell na karaniwang nakikipaglaban sa impeksiyon, o maraming myeloma na isang uri ng cancer sa bone marrow. Ang injection ng Plerixafor ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na hematopoeitic stem cell mobilizers. Tumutulong ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng ilang mga blood cell na ilipat mula sa bone marrow patungo sa dugo upang maaari silang matanggal para sa transplant. Ang injection ng Plerixafor ay ginawa bilang isang likido upang ma-injected sa ilalim ng balat ng isang doktor o nars sa isang medikal na pasilidad. Kadalasan ito ay na-injected minsan sa isang araw, 11 oras bago ang pagtanggal ng mga blood cell, hanggang sa 4 na araw na magkakasunod-sunod. ...

Side Effect:

Kung mayroon kang alinman sa mga palatandaan ng isang reaksiyong alerdyi ay humingi ng tulong medikal na pang-emergency tulad ng: mga pantal; hirap huminga; pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan. Kung mayroon kang isang malubhang epekto Ipaalam sa iyong tagabigay ng pangangalaga ng kalusugan ang lahat tulad ng mga: madaling magkapasa o pagdurugo, hindi pangkaraniwang kahinaan; pakiramdam tulad ng maaari kang mahimasmasan o sakit ng tiyan sa itaas na bahagi, kumakalat sa iyong balikat o likod. Ang mga hindi gaanong seryosong mga epekto ay maaaring kabilang ang: pagduwal, pagsusuka; pagtatae, paninigas ng dumi; tuyong bibig, pamamanhid sa paligid ng iyong bibig; mapataob ang tiyan, bloating, kabag; pagod na pakiramdam, problema sa pagtulog; sakit ng ulo, pagkahilo; sakit ng kasukasuan o kalamnan; nadagdagan ang pagpapawis; o pangangati, pantal, o iba pang pangangati kung saan ang gamot ay naindyik. ...

Precaution:

Bago makatanggap ng plerixafor injection ay sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay alerdye sa iniksyon na plerixafor o anumang iba pang mga gamot. Ipaalam sa iyong tagabigay ng pangangalaga ng kalusugan kung anong mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, nutritional supplement, at mga produktong erbal ang iyong kinukuha o balak mong kunin. Ipaalam sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon ng leukemia, isang abnormal na mataas na bilang ng mga neutrophil, o sakit sa bato. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doctor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...