Pletal


Otsuka Pharmaceutical Co. | Pletal (Medication)


Desc:

Ginagamit ang pletal o cilostazol upang mapabuti ang mga sintomas ng isang tiyak na problema sa pagdaloy ng dugo sa mga binti. Ang sakit sa claudication ay sanhi ng kunting suplay ng oxygen na nakukuha ng kalamnan. Maaari itong dagdagan ang daloy ng dugo at ang dami ng oxygen na nakukuha sa mga kalamnan. Ang gamot na ito ay maaaring bawasan ang sakit o cramps ng kalamnan na nararansan sa panahon ng pag-eehersisyo o paglalakad. ...

Side Effect:

Kadalasan ang mga karaniwang epekto na tumatagal o nakakabahala kapag gumagamit ng Pletal ay ang: mga abnormal na dumi ng tao; sakit sa likod; pagtatae; pagkahilo; kabag; sakit ng ulo; nadagdagan ang ubo; hindi pagkatunaw ng pagkain; gaan ng ulo; hindi masyadong namamagang lalamunan; sakit ng kalamnan; pagduduwal; sipon; sakit sa tyan. Kung ang alinman sa mga malubhang epekto na ito ay naganap kapag gumagamit ng Pletal ay humingi kaagad ng atensyong medikal: malubhang reaksiyong alerhiya (pantal; pantal; pangangati; hirap huminga; paninikip sa dibdib; pamamaga ng bibig, mukha, labi, o dila); itimo matagal ng hindi nailalabas na dumi; sakit sa dibdib, panga, o kaliwang braso; pagkalito; mabilis o hindi regular na tibok ng puso; lagnat, panginginig, o paulit-ulit na ubo o namamagang lalamunan; pamamanhid ng isang braso o binti; namamaga, namumula, o nagbabalat-balat; malubha o paulit-ulit na pagkahilo o gaan ng ulo; igsi ng paghinga; bulol magsalita; biglaang, matinding sakit ng ulo o pagsusuka; biglaang, hindi pangkaraniwang pagtaas ng timbang; pamamaga ng mga kamay, bukung-bukong, o paa; hindi pangkaraniwang pasa o pagdurugo; pagbabago ng paningin. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko bago kumuha ng Pletal kung ikaw ay alerdye dito; o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Ang produktong ito ay maaaring maglaman ng mga hindi aktibong sangkap, na maaaring maging sanhi ng mga reaksiyong alerdyi o iba pang mga problema. Para sa higit pang mga detalye ay kausapin ang iyong parmasyutiko. Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong medikal na kasaysayan bago gamitin ang gamot na ito, lalo na sa: mga karamdaman sa pagdurugo (tulad ng ulser na may kasamang pagdurugo, pagdurugo sa mata o utak, heart failure, iba pang sakit sa puso tulad ng atake sa puso, sakit sa dibdib, mabilis o hindi regular na tibok ng puso, stroke, sakit sa bato, sakit sa atay, sakit sa dugo tulad ng hemophilia, mababang bilang ng platelet. Maaaring magdulot ng magpahilo ang gamot na ito. Kaya iwasang magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang masiguro mong ligtas mong maisasagawa ang mga naturang aktibidad. Limitahan ang mga inuming nakalalasing. Ang gamot na ito ay dapat gamitin lamang kung malinaw na kinakailangan sa panahon ng pagbubuntis. ...