Plicamycin - injection


Pfizer | Plicamycin - injection (Medication)


Desc:

Isang gamot na cancer (antineoplastic) ang Plicamycin. Pinipigilan ng Plicamycin ang pagdami o pagkalat ng mga cancer cell at pinapabagal ang kanilang paglaki at pagkalat sa katawan. Ang Plicamycin ay ginagamit din upang gamutin ang kanser sa mga testicle. Ang Plicamycin ay ginagamit din sa paggamot ng paggamot ng labis na calcium sa dugo o hypercalcemia at labis na calcium sa ihi o hypercalciuria na nauugnay sa iba't ibang mga advanced form ng cancer. ...

Side Effect:

Kadalasan, ang gamot na ito ay nagdudulot ng malubhang o minsan naman nakamamatay na mga karamdaman sa dugo tulad ng Thrombositopenia. Isang mababang bilang ng platelet ang Thrombocytopenia. Ang mga platelet ay nakakaapekto sa kakayahan ng iyong dugo na mamuo nang maayos. Dapat lamang gamitin ang Plicamycin sa ilalim ng mahigpit na pangangasiwa ng medisina. Kailangang isagawa ang malapit na pagsubaybay at pag-aaral sa loob ng laboratoryo. Kung mayroon kang mga palatandaan ng madaling pasa o pagdurugo agad na ipagbigay-alam sa iyong doktor. Mayroong ilang mga karaniwang epekto na posibleng maranasan pagkatapos gamitin ang gamot na ito tulad ng: pagduwal, pagsusuka, pagkawala ng gana, pagtatae, sakit ng ulo, inis o masakit na bibig, pagkapagod, panghihina, pag-aantok o pagkalungkot o depresyon. Ang inuma ng gamot na walang laman ang tiyan ay maaaring makatulong na mapawi ang pagsusuka. Ang mga pagbabago sa diyeta tulad ng pagkain ng kunting pagkain o paglilimita sa aktibidad ay maaaring makatulong na mabawasan ang ilan sa mga epektong ito.

Maaaring kailanganin ang drug therapy sa ilang mga kaso, upang maiwasan o maibsan ang pagduwal at pagsusuka. Pansamantalang pagkalagas ng buhok ay isa pang karaniwang epekto; normal na pagtubo ng buhok ay dapat na bumalik pagkatapos ng paggamot ay natapos. Makipag-ugnayan kaagad sa iyong doktor kung nakakaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas: namumula ang ilong, duguan o malata na mga dumi, may dugo ang suka, namamagang lalamunan, lagnat, hindi karaniwang pagdurugo o magkapasa, maliit na pulang mga spot sa balat, pamumula o pamamaga ng mukha, balat pantal Malubhang epekto ay naiulat na ang paggamit ng plicamycin kasama ang: mga reaksyon ng alerdyi tulad ng kahirapan sa paghinga; pagsara ng lalamunan; pamamaga ng mga labi, dila, o mukha; o mga pantal, nabawasan ang function ng utak ng buto at mga problema sa dugo o matinding pagkapagod; madaling magkapasa o dumugo; itim, duguan o matagal na dumi; lagnat o panginginig; o mga palatandaan ng impeksyon tulad ng lagnat; panginginig, o namamagang lalamunan; matinding pagduwal, pagsusuka, pagtatae, at pagkawala ng gana sa pagkain; at iba pa. Tungkol sa mga posibleng epekto mula sa paggamot sa plicamycin, kausapin ang iyong doctor. ...

Precaution:

Ipaalam sa iyong doktor bago gamitin ang gamot na ito kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Kung gumagamit ka ng iba pang gamot sabihin sa iyong doktor at kung mayroon ka o mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kondisyon: sakit sa bato, colitis, o mga problema sa tiyan. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doctor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...