Pneumococcal vaccine - injection


Sanofi-Aventis | Pneumococcal vaccine - injection (Medication)


Desc:

Para maiwasan ang impeksyon sa mga indibidwal, ang bakunang ito ay napakahalaga lalo na sa mga nasa panganib o peligro kabilang ang mga may sakit sa puso, sakit sa baga, sakit sa atay, diabetes, alkoholismo, mga problema sa pali, sickle cell anemia, o HIV, o mga nakatira sa isang nursing home. Tumutulong ang bakunang ito na protektahan laban sa malubhang impeksyon tulad ng meningitis, bakterya sa dugo, dahil sa ilang mga bakterya tulad ng streptococcus pneumoniae. Ang bakunang ito ay ini-inject sa isang kalamnan o sa ilalim ng balat ng isang propesyonal sa pangangalaga ng kalusugan. Kapag ang bakunang ito ay inindyik sa isang kalamnan, ibinibigay ito sa itaas na braso o hita. ...

Side Effect:

Bihira lang ang isang napaka-seryosong reaksiyon ng alerdyi sa gamot na ito. Gayunpaman, kung napansin mo ang anumang mga sintomas ng isang seryosong reaksiyong alerdyi humingi ng agarang medikal na atensyon, kasama ang: pantal, pangangati o pamamaga lalo na sa mukha, dila, lalamunan, matinding pagkahilo, problema sa paghinga. Kung ang alinman sa mga hindi malamang ngunit seryosong epekto na naganap ay sabihin agad sa iyong doktor: hindi pangkaraniwang kahinaan, pagkalagot o pamamanhid ng mga kamay o paa, madaling pagdurugo o pasa, pamamaga ng mga glandula. Ang mga reaksyon sa lugar ng pinag-iniksyon tulad ng sakit, pamumula, pamamaga, matapang na bukol, pananakit ng kalamnan o magkasanib, o lagnat ay maaaring mangyari. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko bago gamitin ang gamot na ito, ang iyong kasaysayan ng medikal, lalo na sa: kasaysayan ng iyong pagbabakuna o pagbabakuna, kamakailang sakit o lagnat. Bago tumanggap ng bakunang ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Ang bakunang ito ay hindi inirerekomenda para magamit sa mga batang mas bata sa 2 taon. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doctor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...