Poliovirus vaccine - oral


Sanofi-Aventis | Poliovirus vaccine - oral (Medication)


Desc:

Ang Poliovirus vaccine ay dahilan para ang iyong resistensya ay maprotektahan ka laban sa polio virus. Ang bakunang ito (OPV) ay iniinom sa pagitan ng magkahiwalay na dosis. Ang gamot ay maaaring ibigay ng direkta mula sa bote, hinaluan lamang ng mga likido o sa isang cube ng asukal. Ang iba pang mga dosis ay maaaring ibigay bilang injection polio vaccine (IPV). ...

Side Effect:

Sa kabuuan, ang bakunang ito ay ligtas naman at ang mga benepisyo ng bakuna para maiwasan ang polio ang importante. Bihira lamang na magkaroon ng polio ang mga taong tumatanggap ng bakunang polio sa bibig o malapit na kontak ng mga taong nabakunahan nito. Mas mataas ang peligro ng polio para sa mga tao (kabilang ang malapit na pakikipag-ugnay ng taong tumatanggap ng bakuna) na mayroong problema sa resistensya tulad ng HIV o ilang mga kanser. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor ang iyong kasaysayan ng medikal, kabilang ang: anumang mga alerdyi (lalo na ang mga alerdyi sa gamot), mga karamdaman sa resistensya, kanser, ilang karamdaman sa dugo, kasalukuyang pagtatae, kasalukuyang pagsusuka, kasalukuyang lagnat /karamdaman. Ang bakunang iniinom na ito ay hindi dapat gamitin sa malapit na pakikipag-ugnay sa mga taong may mga problema sa resistensya. Kung ang naka kontak ng malapit ay nakatanggap ng bakunang ito sa bibig, dapat na iwasan ang pakikipag-ugnay sa loob ng 4-6 na linggo o tulad ng itinuro. Kung dapat mangyari ang pakikipag-kontak, inirerekomenda ang pag-iingat upang maiwasan ang dumi ng tao o laway. Komunsulta sa iyong doktor. Ang masusing paghuhugas ng kamay pagkatapos ng pagbihis ng lampin sa mga sanggol na tumatanggap ng bakuna ay inirerekomenda para sa mga may sapat na gulang na hindi pa nakakatanggap ng bakuna laban sa polio. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...