Aranesp


Pharma Nord | Aranesp (Medication)


Desc:

Ang Aranesp ay ginagamit upang gamutin ang anemya – mas kaunting mga pulang selula ng dugo kaysa normal – sa dalawang mga grupo ng pasyente: mga adulto at batang higit isang taong gulang na mayroong anemyang sanhi ng kronik na pagpapalya ng bato; adultong pasyente na mayroong ilang uri ng kanser na tumatanggap ng kemoterapiya. ...

Side Effect:

Ang pinakakaraniwang epekto kapag ginamot ng Aranesp ay ang sakit ng ulo, altapresyon (mataas na presyon ng dugo), trombosis (pamumuo ng dugo), sakit sa bahaging tinurukan, arthralhiya (sakit ng kasu-kasuan) at peripheral edema (retensyon ng tubig). Kontakin ang iyong doktor kung ikaw ay manghina, mahilo, o kapos sa paghinga, o kung ang iyong balat ay maputla. Ang mga ito ay maaaring senyales na ang iyong katawan ay huminto na sa pagtugon sa darbepoetin alfa. Ang Aranesp ay pwedeng magpataas sa iyong panganib ng nagbabanta sa buhay na mga problema sa puso o sirkulasyon, kasama ng atake sa puso o atakeng serebral. Ang panganib na ito ay tataas sa pagtagal ng paggamit ng darbepoetin alfa. Humingi ng emerhensiyang tulong kung ikaw ay may sintomas ng problema sa puso o sirkulasyon, tulad ng: sakit ng dibdib o mabigat na pakiramdam, sakit na kumakalat hanggang braso o balikat, pagduduwal, pagpapawis, pangkabuuang sakit; kapos sa hininga, kahit na may malumanay na pagpilit; biglang pamamanhid o panghihina, lalo na sa isang bahagi ng katawan; biglang sakit ng ulo, pagkalito, mga problema sa paningin, pananalita, o balanse; sakit o pamamaga sa isa o parehong binti. ...

Precaution:

Ang Aranesp ay hindi sa mga taong maaaring hindi hiyang sa darbepoetin alfa o kahit anong ibang sangkap ng gamot o sa mga payenteng hindi maayos na nakokontrol ang altapresyon. Ang gamot na ito ay maaaring magpataas sa iyong panganib ng pagkakaroon ng buong dugo. Ito ay mas malamang sa mga pasyenteng gumagamit ng mataas na dosis ng gamot na ito. Kung ikaw ay kapos sa paghinga, may sakit sa iyong binti habang gumagamit ng gamot na ito, tawagan ang iyong doktor agad, kung ikaw ay tumatanggap ng dyalisis na paggagamot sa bato, sabihin agad sa iyong doktor kung ikaw ay may mapansing buong dugo sa pinagturukang bahago. Sabihin ri sa iyong doktor kung ikaw ay magkaroon ng pagkahilo; pagkahimatay, o matinding pagkapagod habang gumagamit ng gamot na ito. Ang mga ito ay pwedeng sintomas ng seryosong problema. Sa karagdagan sa Aranesp, kailangan ng iyong katawan ng iron at mga bitamina upang gumawa ng pulang selula ng dugo. Ang iyong doktor ay maaaring direktahan kang uminom ng mga suplementong iron o bitamina. Ang Aranesp ay hindi gagana kung ikaw ay walang sapat na iron o mga bitamin asa katawan. ...