PPIs


AstraZeneca | PPIs (Medication)


Desc:

Ang mga proton-pump inhibitor (PPI) ay isang grupo ng mga gamot na tumutulong sa pamamagitan ng pagbawas ng produksyon ng gastric acid. Ginagamit ang mga gamot na ito sa pag-iwas at paggamot ng mga kondisyong nauugnay sa acid tulad ng: ulser, gastroesophageal reflux disease (GERD), at Zollinger-Ellison syndrome. Ginagamit din ang mga proton-pump inhibitor kasabay ang mga antibiotics para sa pagpatay ng isang bakterya na may acid at nagdudulot ng ulser sa tiyan at duodenum, na tinatawag na Helicobacter pylori. Inumin ang gamot na ito karaniwang 30 minuto bago ang iyong unang pagkain, o base sa itinuro ng iyong doktor. Nakabatay ang dosis sa iyong kondisyong medikal at tugon sa paggamot. Huwag dagdagan ang dosis o dalas at huwag laktawan ang dosis nang walang payo sa iyong doktor. ...

Side Effect:

Kadalasang ligtas ang paggamit ng proton-pump inhibitor para sa karamihan na mga pasyente, at hindi maging sanhi ng matinding reaksyon kapag ginamit sa inirekumendang dosis. Karaniwan, ang grupo ng gamot na ito ay posibleng magdulot ng pagduwal, pagtatae, paninigas ng dumi, sakit ng tiyan, pagkapagod, pantal at pagkahilo. Tawagan ang iyong doktor kung ang alinman sa mga ito ay nagpatuloy o lumala. Bihira lang ang isang allergy. Bagaman, Kung napansin mo ang alinman sa mga sumusunod na sintomas ay humingi kaagad ng pangangalagang medical tulad ng: pantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga pantal. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon kang anumang karamdaman, lalo na ang sakit sa atay. Ipagbigay-alam sa iyong tagabigay ng pangangalaga ng kalusugan bago gamitin ang gamot na ito kung ikaw ay alerdye dito, sa iba pang mga gamot, o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Talakayin kasama ang iyong doktor ang tungkol sa mga panganib bago gamitin ang pangkat ng gamot na ito sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...