Pralatrexate Injection


Alcon | Pralatrexate Injection (Medication)


Desc:

Ang Pralatrexate injection ay ginagamit upang gamutin ang paligid ng T-cell lymphoma o PTCL, ito ay isang uri ng kanser na nagsisimula sa isang tiyak na uri ng mga cell sa immune system, na hindi gumaling o na bumalik pagkatapos ng gamutan sa iba pang mga gamot. Hindi tumutulong ang Pralatrexate injection upang matulungan ang mga taong may lymphoma na mabuhay nang mas matagal. Nasa isang klase ng mga gamot ang Pralatrexate injection na tinatawag na folate analogue metabolic inhibitors. Gumagawa ito sa pamamagitan ng pagpatay sa mga cells ng cancer. Ang Pralatrexate injection ay dumating bilang isang solusyon o likido upang ma-injected ng intravenously o sa isang ugat, ng isang doktor o nars sa isang ospital o klinika. Karaniwan itong ibinibigay sa loob ng isang panahon ng 3 hanggang 5 minuto isang beses sa isang linggo sa loob ng 6 na linggo bilang bahagi ng isang 7-linggong pag-ikot. Posibeng tumagal ang gamutan hanggang lumala ang iyong kondisyon o magkakaroon ka ng malubhang epekto. ...

Side Effect:

Tawagan kaagad ang iyong doktor kung mayroon kang isang malubhang epekto tulad ng: pagkawala ng lasa, sakit sa bibig, pamumula o ulser, o puting dilaw na sugat sa bibig; madaling pasa, hindi pangkaraniwang pagdurugo sa ilong, bibig, ari ng babae, o tumbong, lila o pula na mga spot sa ilalim ng iyong balat; lagnat, panginginig, pananakit ng katawan, sintomas ng trangkaso, mabilis na rate ng puso, mabilis at mababaw na paghinga, nahimatay; maputlang balat, pakiramdam ng magaan ang ulo o hininga, nahihirapan sa pagtuon kahinaan, nabawasan ang pagpapawis, mainit o tuyong balat; o pagkalito, hindi pantay na rate ng puso, matinding uhaw, nadagdagan ang pag-ihi, kakulangan sa ginhawa sa binti, kahinaan ng kalamnan o pilay na pakiramdam. Humingi ng tulong medikal na pang-emergency kung mayroon kang alinman sa mga palatandaan ng isang reaksiyong alerdyi: mga pantal; mahirap paghinga; pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan. Maaaring kasama ang hindi gaanong seryosong mga epekto kabilang ang: pagduwal, pagsusuka, pagkawala ng gana sa pagkain; pagtatae, paninigas ng dumi; pagod na pakiramdam; ubo; pamamaga; o banayad na pantal o pangangati. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang sakit sa bato bago tumanggap ng pralatrexate. Kung ikaw ay buntis huwag gumamit ng pralatrexate dahil maari itong makaapekto sa mga hindi pa isinisilang na sanggol. Gumamit ng mabisang pagpipigil sa pagbubuntis, at sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis sa panahon ng paggamot. Hindi dapat magpasuso ng sanggol habang ginagamot ka ng pralatrexate. Maaaring kailanganin kang uminom ng mga suplemento sa oral folic acid at makatanggap ng mga injection na bitamina B12 upang makatulong na maiwasan ang ilan sa mga epekto ng pralatrexate. Sundin ang mga tagubilin sa gamot ng iyong doktor nang malapit. Ang iyong dugo ay kailangang suriin madalas upang matiyak na ang gamot na ito ay hindi nagdudulot ng mapanganib na mga epekto. Ang iyong paggamot sa cancer ay maaaring maantala batay sa mga resulta ng mga pagsubok na ito. ...