Pramlintide Injection


Unknown / Multiple | Pramlintide Injection (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Pramlintide kasabay ng insulin sa mga pasyente na may type 1 diabetes na gumagamit ng mealtime insulin at hindi nakukuha ang sapat na kontrol sa glucose. Ginagamit din ito sa mga pasyente na may type 2 diabetes na gumagamit ng mealtime insulin at may mga walang kontrol na antas ng glucose sa dugo sa kabila ng pinakamataas na insulin therapy, mayroon o walang sulfonylurea at o metformin tulad ng Glucophage. Kinokontrol ng Pramlintide ang diyabetes ngunit hindi ito nakagagamot. Iutloy lang paggamit ng pramlintide kahit na maayos ang pakiramdam mo. Huwag ihinto ang paggamit ng pramlintide nang hindi kausapin ang iyong doktor. Kung huminto ka sa paggamit ng pramlintide para sa anumang kadahilanan, huwag simulang gamitin ito muli nang hindi kausapin ang iyong doktor. ...

Side Effect:

Posibleng magdulot ang Pramlintide ng mga epekto. Ipaalam agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga sintomas na ito ay lumala o hindi nawala: pamumula, pamamaga, pasa, o pangangati sa lugar kung saan tinusok ang iniksiyon ng pramlintide, pagkawala ng gana sa pagkain, sakit sa tiyan, hindi pagkatunaw ng pagkain, nababagabag na tiyan, labis na pagkapagod, pagkahilo, pag-ubo , namamagang lalamunan, magkasamang sakit. ...

Precaution:

Ipaalam sa iyong doktor at parmasyutiko bago gamitin ang pramlintide kung ikaw ay alerdye sa pramlintide, anumang iba pang mga gamot, o metacresol. Kung anong mga reseta at hindi reseta na gamot, bitamina, nutritional supplement, at mga produktong herbal ang iyong iniinom ay agad na ipaalam sa iyong doktor at parmasyutiko. Kung nagkakaroon ka ng operasyon, kasama ang pag-opera sa ngipin, sabihin sa doktor o dentista na gumagamit ka ng pramlintide. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doctor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...