Prandin


Novo Nordisk | Prandin (Medication)


Desc:

Isang gamot na oral diabetes ang Prandin o repaglinide na makakatulong makontrol ang mga antas ng asukal sa dugo. Nagpapababa ng asukal sa dugo ang gamot na ito na magiging sanhi sa pancreas upang makabuo ng insulin. Ginagamit ang Prandin kasama ang pagdiyeta at pag-eehersisyo upang matrato ang type 2 diabetes. Ang iba pang mga gamot sa diabetes ay minsan ginagamit kasabay ng repaglinide kung kinakailangan. ...

Side Effect:

Ang hypoglycemia o mababang glucose sa dugo ay nangyayari nang hindi kadalasan sa repaglinide kaysa sa sulfonylureas tulad ng glyburide at glipizide. Ang ilang mga sintomas ng hypoglycemia ay kinabibilangan ng gutom, pagduwal, pagkapagod, pawis, sakit ng ulo, palpitations ng puso, pamamanhid sa paligid ng bibig, pangingilig sa mga daliri, panginginig, kahinaan ng kalamnan, malabong paningin, malamig na temperatura, labis na paghikab, pagkamayamutin, pagkalito, o pagkawala ng kamalayan . Ang iba pang mga posibleng epekto ay kinabibilangan ng pagduwal, pagsusuka, pagtatae, paninigas ng dumi, sakit sa tiyan, sakit sa likod, at sakit sa dibdib. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay alerdye dito bago uminum ng Prandin; o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Maaring ang produktong ito ay maglaman ng mga hindi aktibong sangkap, na maaaring maging sanhi ng mga reaksiyong alerdyi o iba pang mga problema. Para sa higit pang mga detalye kausapin ang iyong parmasyutiko. Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong medikal na kasaysayan bago gamitin ang gamot na ito, lalo na sa: sakit sa bato, sakit sa atay. Maaari kang makaranas ng malabong paningin, pagkahilo, o pag-aantok dahil sa labis na mababa o mataas na antas ng asukal sa dugo. Iwasang magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto o malinaw na paningin hanggang sa sigurado ka na maaari mong maisagawa ang mga nasabing aktibidad nang ligtas. Dahil maaari nitong dagdagan ang panganib na magkaroon ng mababang asukal sa dugo limitahan ang alkohol habang umiinum ng gamot na ito. Sa mga oras ng stress, tulad ng lagnat, impeksyon, pinsala, o operasyon, maaaring mas mahirap kontrolin ang iyong asukal sa dugo. Kumunsulta sa iyong doktor dahil ang pagdaragdag ng stress ay maaaring mangailangan ng pagbabago sa iyong plano sa paggamot, mga gamot, o pagsusuri sa asukal sa dugo. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doctor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...