Pravastatin, buffered aspirin - oral


Unknown / Multiple | Pravastatin, buffered aspirin - oral (Medication)


Desc:

Ang epekto ng Pravastatin ay sa pamamagitan ng pagbaba ng mga antas ng kolesterol (LDL) at taba (triglycerides) sa iyong dugo. Sa mababang dosis ng aspirin ay kumikilos bilang isang malabnaw dugo na pumipigil sa pamumuo ng dugo. Kapag ginamit kasama ang pagdidiyeta na nagpapababa ng kolesterol, binabawasan ng mga gamot na ito ang panganib na atake sa puso at stroke. Ang pravastatin ay inireseta pagkatapos ng nasubukang mga gamot na hindi na naging matagumpay sa pagbaba ng kolesterol. ...

Side Effect:

Ang mga epektong pinakamadalas na maranasan ay: heartburn, sakit ng ulo, pagkahilo, o pagkabalisa sa tiyan ay maaaring mangyari. Ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko kung ang alinman sa mga epektong ito ay mananatili o lumala. Maaaring madalas na maging sanhi ang gamot na ito ng pinsala sa kalamnan na maaaring bihirang humantong sa isang napaka-seryoso, posibleng nakamamatay, kondisyon na tinatawag na rhabdomyolysis. Humingi ng agarang medikal na atensyon kung nagkakaroon ka: sakit ng kalamnan, kahinaan lalo na sa lagnat o di pangkaraniwang pagkapagod. Kung alinman sa mga hindi malamang ngunit seryosong epekto na naganap ay sabihin agad sa iyong doktor: nahihirapan sa pandinig o pag-ring sa tainga, madaling magkapasa o pagdurugo. Kung ang alinman sa mga ito na hindi malubhang ngunit napaka-seryosong mga epekto na nagaganap, ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor: ang pagdilaw ng mata at balat, madilim na ihi, matinding pagkapagod, paulit-ulit na pagduduwal, matinding sakit sa tiyan obituka, itim na dumi ng tao, pagbabago ng dami ng ihi. Ang isang seryosong reaksyon ng alerdyi sa gamot na ito ay malamang na hindi, ngunit humingi ng agarang medikal na atensyon kung nangyari ito. Kasama sa mga sintomas ng isang seryosong reaksiyong alerdyi ang: pantal, pangangati, pamamaga, matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Kumunsulta sa iyong tagabigay ng pangangalagang pangkalusugan bago gamitin ang mga gamot na ito, kung mayroon kang: aktibong sakit sa atay. Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong medikal na kasaysayan bago gamitin ang mga gamot na ito,, lalo na sa: sakit sa puso, kasaysayan ng sakit sa atay, sakit sa bato, hindi aktibo na teroydeo o hypothyroidism, diabetes o hindi gaanong kontrolado, paggamit ng alkohol, mga karamdaman sa dugo, mga problema sa pagdurugo, ulser. Ang bihirang paglaki ng matinding pinsala sa kalamnan ay madalas na maaaring humantong sa malubhang problema sa bato. Karaniwang pansamantalang ihihinto ang gamot na ito kung mayroon kang anumang kundisyon na maaaring dagdagan ang iyong panganib na magkaroon ng mga problema sa bato. Ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor bago ihinto ang iyong gamot, kung mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kundisyon: pangunahing operasyon, trauma, malubhang karamdaman tulad ng sepsis, metabolic, endocrine, electrolyte disorders, napakababang presyon ng dugo, hindi makontrol na seizures. Limitahan ang mga inuming nakalalasing. Ang aspirin o pang-araw-araw na paggamit ng alkohol ay maaaring dagdagan ang iyong panganib para sa pagdurugo ng tiyan o iba pang malubhang epekto. Ang may napakalakas na amoy na gamot na aspirin na tulad ng suka o vinegar ay matagal na at hindi na dapat gamitin. Pravastatin ay maaaring gumawa ka ng pagkahilo; gumamit ng pag-iingat na nakikilahok sa mga aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto tulad ng pagmamaneho o paggamit ng makinarya. Pinapayuhan ang pag-iingat kapag ginagamit ang gamot na ito sa mga matatanda dahil maaari silang maging mas sensitibo sa mga epekto ng gamot, lalo na ang pinsala sa kalamnan. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doctor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...