Ardeparin - injection


Wyeth | Ardeparin - injection (Medication)


Desc:

Ang medikasyong ito ay isang pampalabnaw ng dugo na tumutulong sa pagpigil sa pormasyon ng buong dugo. ito ay ginagamit pagkatapos ng operasyong pagpapalit sa tuhod. Ang medikasyong ito ay ibinibigay sa pamamagitan ng pagturok sa ilalim ng balat, ng isang propesyonal sa alagang pangkalusugan kadalasan ay dalawang beses sa isang araw sunod sa operasyon. Ang mga tinurukang bahagi ay ipapaikot upang limitahan ang iritasyon. Ang terapiya sa medikasyon gito ay maaaring ipagpatuloy sa 7 hanggang 14 na araw o hanggang ang sa panganib ng pormasyon ng buong dugo ay malimitahan. Huwag ituturok sa kalamnan (intramuscularly). Itapon ng tama ang mga panturok at karayom. ...

Side Effect:

Kung ikaw ay makaranas ng alinman sa mga sumusunod na seryosong epekto, ihinto ang paggamit ng Ardeparin, at humingi ng emerhensiyang atensyong medikal o tawagan ang iyong doktor agad: reaksyong alerdyi (hirap sa paghinga; pagsasara ng lalamunan; pamamaga ng iyong labi, sila, o mukha; o pamamantal); kahit anong tumagal o hindi maipaliwanag na pagdurugo; sakit, init, o pamumula sa braso o hita, o hirap sa paghinga, na pwedeng magpahiwatig sa pamumuo ng dugo; o ulserasyon sa bahaging tinurukan. Ang ibang hindi masyadong seryosong epekto ay maaaring mas malamang mangyari. Ihinto ang paggamit ng Ardeparin at sabihan ang iyong doktor kung ikaw ay makaranas ng malumanay na sakit, pamumula, o init sa bahaging tinurukan; pamamantal o pangangati; lagnat; o pagduduwal. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor na ikaw ay gumagamit ng gamot na ito bago sumailalim sa kahit anong prosedyur na may kasamang spinal puncture/anesthesia. Ang paggamit ng medikasyong ito bago ang kahit anong mga prosedyur ay nagsanhi ng malaking pagpapasa o pagdurugo (epidural o spinal hematoma) sa loob ng katawan. Maaaring gawin ka nitog paralisado, maaaring permanente. Ang panganib na ito ay tumataas kapag gumamit ka ng ibang medikasyong pampalabnaw ng dugo (halimbawam aspirin, clopidogrel, warfarin), NSAIDs (halimbawa, ibuprofen, naproxen), o ng ilang medikasyong naghahatid na mga serbisyo (indwelling epidural catheters). Ikaw ay imomonitor habang nasa medikasyong ito. ...