Aredia


Novartis | Aredia (Medication)


Desc:

Ang Aredia/pamidronate ay ginagamit upang gamutin ang mataas na mga lebel ng kaltsyum sa dugo at ilang mga problema sa buto (bone metastases/sugat) na maaaring mangyari kasama ng ilang uri ng kanser. Ito ay ibinibigay sa pamamagitan ng mabagal na pagturok sa ugat para sa 2 oras man lamang, hanggang 24 oras, o ayon sa dinirekta ng iyong doktor. Ang dosis ay nakabase sa iyong medikal na kondisyon, mga laboratoryong eksam, at pagtugon sa paggagamot. Ang iyong doktor ay uutusan kang magpasuri ng dugo upang alamin ang paggawa ng iyong bato bago ang bawat paggagamot kasama ng medikasyong ito. ...

Side Effect:

Sabihin agad sa iyong doktor kung ikaw ay may kahit anong seryosong epekto, tulad ng: hirap sa paghinga, sugat sa panga/bibig, sakit sa panga, tumaas o matinding sakit sa buto/kasu-kasuan/kalamnan, mga problema sa mata (tulad ng pamumula/pangangati/pamamaga o pagkasensitibo sa liwanag), pagbabago sa dami ng ihi, hindi pangkaraniwang pagod/panghihina, mga pagbabago sa pag-iisip/kalooban, tulad ng pakkairita o pagkalito), mabilis/kumakabog/iregular na tibok ng puso. Humingi ng agarang atensyong medikal kung ikaw ay makaranas ng alinmang sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi kasama ang: pamamantal, pangangati/ pamamaga (lalo ng mukha/dila/lalalumunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Bago magkaroon ng operasyon (lalo ng mga prosedyur sa ngipin), sabihin sa iyong doktor at dentista ang tungkol sa lahat ng produktong iyong ginagamit (kasama ang mga may resetang gamot, walang reseta gamot at produktong erbal). Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo ng: kamakailan lamang o hindi plinanong mga prosedyur sa ngipin (tulad ng pagpapabunot ng ngipin), operasyon sa parateroydeo/teroydeo, mga problema sa bato, matinding pagkawala ng tubig sa katawan (dehaydrasyon), pagpapalya ng puso. Madalang, ang mga taong gumagamit ng klase ng medikasyon (bisphosphonates) ay mayroong seryosong problema sa panga (osteonecrosis). Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...