Priftin


Sanofi-Aventis | Priftin (Medication)


Desc:

Ang Priftin/Rifapentine ay ginagamit kasama ang iba pang gamot upang gamutin ang tuberkulosis (TB) ng baga. Ito ay gumagana sa pamamagitan ng pagpapahinto sa paglaki ng bakterya. Ang antibiotikong ito ay naggagamot lamang ng mga impeksyon ng bakterya. Ito ay hindi tatalab sa mga impeksyong biral (tulad ng karaniwang sipon, trangkaso). Mahalagang paggamit o maling paggamit ng anumang mga antibiotiko ay maaring magdulot sa pagbaba ng epektibo nito. Inumin ang gamot na ito sa bibig nang may kain, kadalasan isa o dalawang beses kada linggo, o tulad ng itinuro sa iyo ng iyong doktor. Paginom ng gamot na ito ng may kain ay makakatulong sa pagbaba ng mga epekto tulad ng kabagabagan ng sikmura, pagduduwal, at pagsusuka at sa pagtaas na rin ng pagabsorba sa gamot na ito. Ang dosis ay nakabase sa iyong timbang, kondisyong medikal, at tugon sa paggagamot. ...

Side Effect:

Kabagabagan ng sikmura, pagduduwal, pagsusuka, kawalan ng gana kumain, o sakit sa ulo ay maaaring maganap. Kung alinman sa mga epektong ito ang nagpatuloy o lumala, sabihin sa iyong doktro o parmasyutiko kaagad. Ang gamot na ito ay maaaring magdulot ng ihi, pagpawis, laway, o iyak upang magkulay dugo. Ang epektong ito ay hindi mapanganib at mawawala lamang pagka naihinto na ang paggagamot. Ngunit, mga pustiso at contact lense ay maaaring permanenteng madumihan. Sabihin sa iyong doktor kaagad kung alinman sa mga ito ang malabo ngunit seryosong mga epekto ang naganap: mga sintomas ng sakit sa atay (tulad ng tuluy-tuloy na pagduduwal/pagsusuka, di-karaniwang kapaguran/panghihina, matinding sakit sa tiyan/sikmura, paninilaw ng mga mata/balat, maitim na ihi), sobrang sakit/namamagang kasu-kasuan, maitim/madugong ihi, mabillis magkapasa/pasa, di-karaniwang kapaguran, mga senyales ng bagong impeksyon (tulad ng lagnat, tuluy-tuloy na sakit sa lalamunan). Ang gamot na ito ay maaaring bibihirang magdulot ng matinding kondisyon sa bituka (Clostridium difficile-associated na pagtatae) dahil sa uri ng mapigil na bakterya. Ang kondisyong ito ay maaaring maganap habang ginagamot o linggo hanggang buwan pagtapos ng paggagamot ay naitigil. Huwag gumamit ng kontra-pagtatae na mga produkto o mga narkotikong gamot kung ikaw ay mayroong alinman sa mga sumusunod na mga sintomas dahil ang mga produktong ito ay maaaring magpalala nito. Ipaalam kaagad sa iyong doktro kung ito iko ay nagkaroon ng: tuluy-tuloy na pagtatae, pananakit ng tiyan o sikmura/pulikat, pagdurugo/uhog sa dumi. Napaka-seryosong reaksyong alerdyi sa gamot na ito ay bibihira. Ngunit, humanap ng agarang atensyong medikal kung ikaw ay nakakapansin ng mga sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi, kasama ang: pantal, pangangati/pamamaga (lalo na ng mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Bago uminom ng Priftin ipaalam sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay aleryi dito; o sa ibang rifamycins (tulad ng rifampin); o kung ikaw ay mayroong anumang mga alerhiya. Ang produktong ito ay maaaring maglaman ng mga di-aktibong sangkap, na maaaring magdulot ng reaksyong alerdyi o iba pang mga problema. Bago gamitin ang gamot nait, ipaalam sa iyong doktro o parmasyutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo na ng: impeksyon sa HIV, tiyak na karamdaman sa dugo (porphyria), sakit sa atay, paggamit ng alkohol. Maaaring pataasin ng alkohol ang peligro mo sa sakit ng atay. Iwasan ang anumang mga inuming nakalalasing habang ginagamit ang gamot na ito. Bago sumailalim sa operasyon, ipaalam sa iyong doktor o dentista tungkol sa lahat ng mga produktong iyong ginagamit (kasama ang niresetang gamot, di-resetang gamot, at mga erbal na produkto). Ang Rifapentine ay maaaring magdulot ng bakteryal na bakuna (tulad ng typhoid na bakuna) upang di din tumalab. Sa gayon, huwag magkaroon ng alinman mga pangimmuna/bakuna habang gumagamit ng gamot na ito ng walang payo ng iyong doktor. Sa panahon ng pagbubuntis, ang gamot na ito ay dapat gamitin lamang kung malinaw na kinakailangan. Kapag ang gamot na ito ay kinuha sa huling ilang linggo ng pagbubuntis, maaaring mapataas ang peligro ng pagdurugo sa parehong ina at sanggol. ...