Prilosec


AstraZeneca | Prilosec (Medication)


Desc:

Ang Prilosec /omeprazole ay ginagamit para sa paggamot ng mga sintomas ng gastroesophageal reflux disease (GERD) at iba pang mga kondisyon na sanhi ng labis na acid sa tiyan. Ginagamit din ang Omeprazole upang mapadali ang paggaling ng erosive esophagitis (pinsala sa iyong lalamunan na sanhi ng acid sa tiyan). Ang gamot na ito ay maaari ring ibigay kasabay ng mga antibiotics para maggamit ang gastric ulser na sanhi ng impeksyon mula sa helicobacter pylori (H. pylori).

...

Side Effect:

Karamihan sa mga karaniwang epekto ay nananatili o nakakaabala kapag gumagamit ng Prilosec ay: gas; sakit ng ulo; pagduduwal; sakit sa tiyan; pagsusuka. Humingi kaagad ng medikal na atensyon kung alinman sa mga matinding epekto ay nararanasan kapag gumagamit ng Prilose ay: malubhang reaksyong alerdyi (pantal; hives; pangangati; hirap sa paghinga; paninikip ng dibdib; pamamaga ng bibig, mukha, labi, o dila; hindi pangkaraniwang pamamalat ); madugong dumi ng tao; sakit ng buto; pagbabago sa dami ng ihi na nilalabas; sakit sa dibdib; maitim na ihi; mabilis, mabagal, o hindi regular na tibok ng puso; lagnat, panginginig, o namamagang lalamunan; pula, pamamaga, pamumula, o pamamalat; matinding pagtatae; matinding sakit sa tiyan o pagmamanhid; pamamaga ng mga kamay, bukung-bukong, o paa; hindi pangkaraniwang pasa o pagdurugo; hindi pangkaraniwang pagkapagod; pagbabago sa paningin; paninilaw ng mga mata o balat. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng iba pang mga gamot na ginagamit mo, lalo na: isang blood thinner tulad ng warfarin, isang diuretic, cilostazol, clopidogrel, diazepam, digoxin, disulfiram, cyclosporine, tacrolimus, phenytoin, ketoconazole, voriconazole, ampicillin. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...