Arformoterol Inhalation


Sepracor | Arformoterol Inhalation (Medication)


Desc:

Ang Arformoterol inhalation ay ginagamit upang kontrolin ang pagbahing, kakapusan ng hininga, pag-ubo, at paninikip ng dibdib na sanhi ng chronic obstructive pulmonary disease (COPD; isang grupo ng mga sakit sa baga, na kasama ang kronik na brongkitis at empaysema). Ang Arformoterol ay nasa isang klase ng mga medikasyong tinatawag na long-acting beta antagonists (LABAs). Ito ay gumagawa sa pamamagitan ng pagpaparelaks at nagbubukas sa mga daanan ng hangin sa baga, ginagawang mas madali ang paghinga. Ang Arformoterol ay mayroong solusyon (likido) upang langhapin sa pamamagitan ng bibig gamit ang nebulizer (makinang ginagawang hamog ang medikasyon para malanghap). Ito ay kadalasang nilalanghap ng dalawang beses sa isang araw sa umaga at gabi. Langhapin ang Arformoterol sa parehong oras araw-araw, at agwatan ang iyong dosis ng 12 oras. Sundin ang mga direksyon sa iyong pabalat ng maingat, at tanungin ang iyong doktor o parmaseutiko upang ipaliwang ang kahit anong parteng hindi mo maintindihan. Gamitin ang Arformoterol ng eksaktong gaya ng dinirekta. Huwag gamitin ng mas marami o kaunti o mas madalas kaysa sa pinreskriba ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Ang Arformoterol ay maaaring magsanhi ng mga epekto. Sabihin sa iyong doktor kung alinman sa mga sintomas na ito ang matindi o ayaw mawala: pagkakaba; hindi kontroladong pangangatog ng katawan; sakit ng ulo; pagkahilo; pagkapagod; hirap sa pagtulog o pananatiling gising; sakit, lalo ng sakit sa likod; pagtatae; pagduduwal, pagsusuka; mga pulikat sa binti. Ang ibang hindi masyadong seryosong epekto ay maaaring mas malamang na mangyari, tulad ng panghihina; sakit ng ulo, mga problema sa pagtulog (hindi pagkakatulog); pagduduwal, pagsusuka, pagtatae; mga pulikat sa binti; lagnat; baradong ilong; o pagkapaos o lumalim na boses. Humingi ng agarang tulong medikal kung ikaw ay mayroong alinman sa mga senyales ng reaksyong alerdyi: pamamantal; hirap sa paghinga; pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Arformoterol, sabihin sa iyong doktor at parmaseutiko kung ikaw ay mayroong kahit anong uri ng alerhiya. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng ibang LABA tulad ng formoterol (Foradil, in Symbicort) o salmeterol (in Advair, Serevent). Ang mga medikasyong ito ay hindi dapat gamitin kasama ng arformoterol. Sasabihin ng iyong doktor kung aling medikasyon ang iyong dapat na gamitin at anong medikasyon ang dapat na itigil. Sabihin sa iyong doktor at parmaseutiko kung anong gamot na may reseta at wala, mga bitamina, suplementong nutrisyonal, at mga produktong erbal ang iyong ginagamit o balak na gamitin. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...