Prinzide


Merck & Co. | Prinzide (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Prinzide upang gamutin ang mataas na presyon ng dugo (hypertension). Ang pagbaba ng mataas na presyon ng dugo ay nakakatulong na maiwasan ang stroke, atake sa puso, at problema sa bato. Naglalaman ang produktong ito ng dalawang gamot: lisinopril at hydrochlorothiazide. Ang Lisinopril ay isang ACE inhibitor at gumagana sa pamamagitan ng pagrerelaks ng mga daluyan ng dugo upang ang dugo ay mas madaling makadaloy. Ang Hydrochlorothiazide ay isang water pill (diuretic) na nagdudulot sa iyo na umihi ng madalas, kung saan ito ay nakakatulong sa iyong katawan na mabawasan ang labis na asin at tubig. ...

Side Effect:

Kumuha ng agarang tulong medikal kung mayroon ka ng alinman sa mga palatandaan ng isang allergic reaction: mga pantal; matinding sakit sa tiyan; hirap huminga; pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan. Tawagan kaagad ang iyong doktor kung mayroon ka ng alinman sa mga seryosong side-effect na ito: pakiramdam na maaari kang mahimatay; sakit sa mata, mga problema sa paningin; mataas na antas ng potassium sa dugo (mabagal na tibok ng puso, mahinang pulso, kahinaan ng kalamnan, nangingilong pakiramdam); mababang antas ng potassium (pagkalito, hindi pantay na tibok ng puso, matinding uhaw, madalas na pag-ihi, kakulangan sa ginhawa sa binti, kahinaan ng kalamnan o malata na pakiramdam); tuyong bibig, uhaw, pagduduwal, pagsusuka; pakiramdam ng panghihina, antok, o hindi mapakali sa lugar; isang pula, namamaga at namamalat na pantal sa balat; jaundice (paninilaw ng balat o mga mata); mas konting pag-ihi kaysa sa dati o hindi pag-ihi; pamamaga, pagtaas ng timbang, hirap sa paghinga; o lagnat, panginginig, pananakit ng katawan, sintomas ng trangkaso. ...

Precaution:

Hindi mo dapat gamitin ang gamot na ito kung ikaw ay allergic sa anumang uri ng ACE inhibitor, tulad ng benazepril, captopril, fosinopril, enalapril, moexipril, perindopril, quinapril, ramipril o trandolapril. Bago gumamit ng gamot na ito sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang sakit sa bato (o nag-dialysis), sakit sa atay, glaucoma, congestive heart failure, gout, lupus, diabetes, o isang allergy sa mga sulfa drugs o penicillin. Iwasan ang regular na paggamit ng mga kapalit ng asin sa iyong diyeta, at huwag kumuha ng mga suplemento ng potassium habang gumagamit ng Prinzide maliban kung sabihin ito sa iyo ng iyong doktor. Ang mga kundisyon na maaaring maging sanhi ng napakababang presyon ng dugo ay kinabibilangan ng: pagsusuka, pagtatae, mabigat na pagpapawis, sakit sa puso, dialysis, diyeta na mababa sa asin, o pagkuha ng mga diuretics (mga water pills). Sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang isang matagal ng sakit na nagdudulot ng pagtatae o pagsusuka. Itigil ang paggamit ng gamot na ito at sabihin agad sa iyong doktor kung ikaw ay buntis. Huwag gamitin ang gamot na ito kung hindi ka nakaka-ihi. ...