Probenecid


Merck & Co. | Probenecid (Medication)


Desc:

Isang gamot na uricosuric ang Probenecid. Ang gamot na ito ay ginagamit para mabawasan antas ng uric acid ng dugo sa mga pasyente na may hyperuricemia o mataas na uric acid dahil sa gout at mga bato sa bato. Ito ay ginagamit din upang gawing mas epektibo ang ilang mga antibiotics sa pamamaraan ng pagpigil sa katawan na maipasa ang mga ito sa ihi. Ang gamot na ito ay nirereseta lamang at nararapat inumin sa bibig, karaniwang dalawa hanggang apat na beses ang pag-inom sa loob ng isang araw, o tulad ng itinuro ng iyong doktor. Ang dosis ay nakabatay sa iyong kondisyong medikal at tugon sa paggamot. Huwag dagdagan ang dosis o dalas nang walang payo ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Karaniwan, maaaring maging sanhi ang Probenecid ng mga sumusunod na epekto: pananakit ng ulo, pagkahilo, pagkabalisa sa tiyan, pagduduwal, pagsusuka, pantal sa balat, pamamaga ng gilagid, at lagnat. Ang mga ito ay hindi gaanong seryoso, ngunit kinakailangang tawagan at tanungin ang iyong doktor sakaling magpatuloy o lumala. Ang mas matinding reaksyon ng pag-ayaw ay kasama ang: isang allergy - pangangati, kahirapan sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga pantal; hindi pangkaraniwang dumudugo o bruising, anemia o pinsala sa atay. Humingi kaagad ng tulong at payong medikal kung napansin mo ang alinman sa mga ito. ...

Precaution:

Ipagpaalam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi bago gamitin ang gamot na ito. Ipagsabi sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng iba pang gamot at kung mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kondisyon: ulser, bato sa bato, isang sakit sa bato, o isang karamdaman sa dugo. Dahil maaaring maging sanhi ng pagkahilo at pag-aantok ang Probenecid, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang sa ikaw makasigurong ligtas mong maisasagawa ang aktibidad na ito. Limitahan o bawasan din ang iyong mga inuming alkohol. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo at reseta ng iyong doktor. ...