Procainamide Oral


Watson Pharmaceuticals | Procainamide Oral (Medication)


Desc:

Ang Procainamide Oral ay kabilang sa isang klase ng mga gamot na tinatawag bilang antidysrhythmics. Ito ay gumagana sa pamamagitan ng pagpigil sa hindi normal na aktibidad ng kuryente ng isang abnormal na tibok ng puso upang maaring mangyari ang normal na tibok ng puso. Ang gamot na ito ay ginagamit upang gamutin ang isang tiyak na seryoso o maaaring nagbabanta sa buhay, hindi normal ang bilis ng tibok ng puso o matagal na ventricular tachycardia. ...

Side Effect:

Ang pinakakaraniwang epekto ay ang: mga seizure, pagbabago ng mental o mood katulad ng depression, pagkalito, hindi pangkaraniwang mga saloobin o pag-uugali, guni-guni, sakit o panghihina ng kalamnan, panunuyo ng bibig o mata. Sumangguni kaagad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga hindi nalalaman ngunit malubhang epekto na nagaganap: mga sintomas ng mga problema sa atay katulad ng patuloy na pagduwal, sakit ng tiyan, madilim na ihi, naninilaw na mga mata o balat, lumalalang sintomas ng pagkabigo sa puso halimbawa, Bukung-bukong o binting namamaga, labis ang pagkapagod, pagbilis ng hinga sa tuwing nakahiga , pagduduwal, pagsusuka, pagkawala ng gana sa pagkain, pagdurumi at mapait na panlasa sa bibig ay maaaring mangyari. ...

Precaution:

Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang masiguro mong ligtas mong maisasagawa ang mga naturang aktibidad. Limitahan ang mga inuming alkohol. Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayan ng medikal, lalo na sa: first-degree atrioventricular block, bago o bilang ng atake sa puso, lumalala ang sakit sa dibdib o angina, mababang presyon ng dugo, mga problema sa bato at sa atay at myasthenia gravis. Ipaalam muna sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi bago gamitin ang gamot na ito. ...