Procan - SR


Pfizer | Procan - SR (Medication)


Desc:

Procan-SR o procainamide, na isang gamot na antiarrhythmic. Ginagamit ang gamot na ito upang matulungan ang puso na tumibok nang normal sa mga taong seryosong hindi regular na mga pattern ng tibok ng puso na sanhi ng ilang mga karamdaman sa ritmo ng puso ng mga ventricle. Uminom lamang ng gamot na ito ng reseta na payo ng iyong doktor. Nakabatay sa iyong kondisyong medikal at tugon sa paggamot ang dosis. Huwag dagdagan ang dosis o dalas nang walang payo at pahintulot ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Karamihan sa mga karaniwan, ang Procan-SR ay maaaring maging sanhi ng mga sumusunod na epekto: banayad na pagkahilo o pagod na pakiramdam; nababagabag ang tiyan, pagdudumi; o labis na pangangati. Ang mas matinding masamang reaksyon ay kinabibilangan ng: isang reaksiyong alerdyi - pangangati, nahihirapang huminga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga pantal; isang bago o isang lumalalang hindi regular na pattern ng tibok ng puso; sakit sa dibdib, paghinga, problema sa paghinga; pakiramdam tulad ng maaari kang mawalan ng malay; mga palatandaan ng impeksyon tulad ng lagnat, panginginig, pananakit ng lalamunan, sintomas ng trangkaso, madaling pasa o pagdurugo, nawawalan ng gana, pagduwal at pagsusuka, sakit sa bibig, kahinaang hindi pangkaraniwan; kaloobang nalulungkot, haka-haka, matinding pagkahilo;pananakit ng tiyan, pagduwal, pagsusuka, pagkawala ng ganang kumain, madilim na ihi, paninilaw ng balat; o magkasamang sakit o pamamaga ng lagnat, namamagang mga glandula, sakit ng kalamnan o kahinaan, hindi pangkaraniwang pag-iisip o pag-uugali, hindi maayos na kulay ng balat, mga mapupulang tuldok. ...

Precaution:

Ipagbigay-alam muna sa iyong doktor kung ikaw ay alerdye dito bago gamitin ang gamot na ito, sa iba pang mga gamot, o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Ipaalam sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon kang mga sumusunod na kondisyon: anumang iba pang uri ng sakit at problema sa puso, systemic lupus erythematosus, sakit sa atay, sakit sa bato, problema sa dugo, o myasthenia gravis. Dahil ang Procan-SR ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang ikaw ay makasigurong ligtas mong maisasagawa ang mga naturang mga aktibidad ito. Hindi pinahihintulutan ang mga nasa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...